Grå kon­to­rer og Sy­riaspio­na­sje

[Eks­plo­siv miks]

Aftenposten - - Samfunn Dragkultur - – As­bjørn Slette­mark

Om du er blant dem som ennå ikke har kom­met i gang med Le Bu­reau, som vi her i Af­ten­pos­ten har for­synt med ter­ning­kast 6 og 5 for se­ri­ens to sis­te se­son­ger, skal vi gi en kort for­kla­ring av se­ri­ens bril­jans: Se­rie­ska­per Eric Rochant gikk dypt ned i fransk etter­ret­ning for rese­arch og kom ut med en eks­plo­siv miks:

Han blan­der kom­mune­grå kon­tor­spio­na­sje med far­lig etter­ret­ning i his­to­risk vik­ti­ge geopo­li­tis­ke om­rå­der for Frank­ri­ke. Der­med ble sce­ne­ne fra DGSEkon­tor­pul­te­ne like be­ty­de­li­ge som livs­far­lig spio­na­sje i Sy­ria, og sam­men ga set­tin­ge­ne se­ri­en en au­ten­ti­si­tet som til dags dato snak­kes om ved kaffe­ma­ski­nen hos alle ver­dens etter­ret­nings­tje­nes­ter.

Det er li­ten tvil om at Le Bu­reau er høs­tens og årets høyde­punkt for de som er in­ter­es­sert i spio­na­sje og spen­ning. Men hva skal vi se på etter at den fjer­de se­son­gen om spio­nen Malo­tru og de frans­ke hem­me­li­ge tje­nes­te­ne er fer­dig? Vi har pluk­ket fem spion­se­ri­er fra fem for­skjel­li­ge strømme­tje­nes­ter:

The Ame­ri­cans run­det av i mai. Det til­syne­la­ten­de van­li­ge ame­ri­kans­ke ek­te­pa­ret Eliza­beth og Phil har brukt seks se­son­ger på å skju­le at de er dypt plan­te­de spio­ner for Sov­jet, plas­sert mot en bak­grunn av 80-tall, kald krig og atom­trus­sel. Se­ri­en er like mye in­tens spion­thril­ler som dypt­pløy­en­de fa­mi­lie­dra­ma. De fem førs­te se­son­ge­ne er til­gjen­ge­li­ge på Netflix.

John le Car­ré er en fa­vo­ritt­for­fat­ter i Spen­ning-re­dak­sjo­nen. Fil­ma­ti­se­rin­gen av hans The Night Ma­na­ger er en ele­gant og smart mi­ni­se­rie om vå­pen­han­del, stor­mak­ter, spio­na­sje og hevn. Alle åtte epi­so­de­ne lig­ger på TV 2 Su­mo.

Nors­ke Mor­ten Tyl­dum har re­gis­sert den førs­te epi­so­den av over­vel­den­de Coun­ter­part, hvor øst/vest-pro­ble­ma­tik­ken tas til nye høy­der når et vi­ten­skaps­for­søk går galt og de­ler Ber­lin i to pa­ral­lel­le uni­ver­ser. Det hø­res ut som scien­ce fic­tion, men er like mye den smar­tes­te spion­se­ri­en du fin­ner i se­rie­uni­ver­set i 2018. Ny se­song star­ter 10. de­sem­ber, hele førs­te run­de til­bys av Via­play.

Tyl­dum har også re­gis­sert førs­te epi­so­de av Jack Ryan, hvor John Kra­sin­ski spil­ler fore­lø­pig sis­te ut­ga­ve av Tom Clancys CIA-helt. Har­ri­son Ford, Ben Affleck og Alec Bald­win har ge­stal­tet rol­len før, men Kra­sin­ski gjør den ner­de­te, smar­te hel­ten til sin egen gjen­nom ti epi­so­der. Førs­te se­song er så spen­nen­de og ac­tion­fylt at du må kjø­pe deg et Ama­zon-abon­ne­ment. Der fin­ner du alle åtte epi­so­de­ne.

Ber­lin Sta­tion for­sø­ker å va­ere en ame­ri­kansk Le Bu­reau, lagt til Tysk­land. In­gen se­ri­er når opp dit, men histo­ri­en om jak­ten på en muld­varp i den ame­ri­kans­ke am­bas­sa­den ved Bran­den­bur­ger Tor er både ufor­ut­sig­bar, atmos­fa­erisk og pre­get av sam­me kon­tor­be­geist­ring som sitt frans­ke for­bil­de. To se­son­ger er la­get. Beg­ge er til­gjen­ge­li­ge hos HBO Nor­dic.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.