Vin til sjo­ko­la­de

Aftenposten - - Mat & Drikke Vinskolen -

Klart du kan drik­ke vin til sjo­ko­la­de! Du må bare for­stå ett vik­tig prin­sipp for å få frem all dei­lig­het.

teori­en er det så en­kelt. Du tar en knall­god ting – sjo­ko­la­de. Dei­lig, myk og mørk. Blir den dob­belt så god kom­bi­nert med en an­nen dei­lig­het – vin? Jeg vet du har tenkt tan­ken. Inni­mel­lom får jeg mai­ler fra le­se­re som spør om ak­ku­rat det. Hvil­ken vin drik­ker man egent­lig til sjo­ko­la­de? Da ten­ker jeg i mitt stil­le sinn at de al­le­re­de har tes­tet ut teori­en og blitt skuf­fet. Vin og sjo­ko­la­de sam­men ble an­ta­ge­lig ikke så smak­fullt som de had­de fore­stilt seg. Hva skjed­de? De gikk glipp av et vik­tig og grunn­leg­gen­de prin­sipp om hvor­dan kom­bi­ne­re mat og vin.

ILa oss ta det­te kon­kre­te ek­sem­pe­let. Sjo­ko­la­de er søtt og «stje­ler» litt av vi­nens fruk­tig­het. En tørr rødvin vil der­med frem­stå litt skrin­ne­re og trå­ere enn den fak­tisk er. Syr­lig­he­ten for­blir ufor­and­ret. De fine tørr­stof­fe­ne li­ke­så. Men selve kjer­nen – ba­er­sma­ken i rødvi­nen – blir svek­ket. Som om ikke det er nok, må du hus­ke at sjo­ko­la­den også er litt bit­ter. I fall du tren­ger å fris­ke opp pen­sum, er bit­ter­het den bes­ke sma­ken som du også fin­ner i grape­frukt, rucco­la­sa­lat, hoste­saft og te­bla­der. Bit­ter­het «stje­ler» litt den også, og får sjo­ko­la­den til å opp­le­ves som litt mind­re søt. Hva står vi igjen med da? En trå rødvin med en kjip sjo­ko­la­de.

Hel­dig­vis lø­ser vi det­te fint, for søtt kler alt­så søtt. Den per­fek­te vi­nen til sjo­ko­la­de har også litt sød­me i seg. El­ler – du fin­ner en rødvin uten suk­ker, men med så mye in­tens ba­er­smak at det ikke spil­ler no­en rol­le om noe av den for­svin­ner. Port­vin er det klas­sis­ke val­get til sjo­ko­la­de. I Por­tu­gal bru­ker de ofte na­sjo­na­le dru­er som er tyk­ke i skal­let og in­ten­se i ba­er­sma­ken. Når de lager port­vin, av­bry­tes gja­e­rings­pro­ses­sen ved å til­set­te sprit før alt suk­ke­ret er spist opp. Noe av den na­tur­li­ge sød­men fra drue­mos­ten blir igjen. Port­vin og sjo­ko­la­de er he­do­nis­tisk ny­de­lig sam­men. Det har kraft til å blå­se bort no­vem­ber­regn og mørke­tid.

En an­nen klas­si­ker er Ba­ny­uls fra SørFrank­ri­ke. Før var dis­se vi­ne­ne langt mer kjen­te. Nå blir de forbi­gått og neg­li­sjert. Åpen­bart av folk som ikke verd­set­ter sjo­ko­la­de sa­er­lig høyt.

Da kan du vel­ge en rødvin uten suk­ker, men med in­tens smak. Dru­en zin­fan­del er kjent for sin tet­te og fløy­els­tun­ge smak av dryp­pen­de mod­ne ba­er og tør­ket frukt. Ri­pas­so-vi­ne­ne fra Ita­lia li­ke­så. Ofte sy­nes jeg de blir for kom­pak­te og tun­ge. Ukens ut­valg­te har liv og mang­fold i seg. Li­ker du ikke sjo­ko­la­de? Jeg har hørt at slike folk fin­nes, bare ald­ri møtt dem. Jeg tok med en her­lig, tørr hvit­vin fra Pro­ven­ce til deg. Vil va­ere en smaks­mes­sig ka­ta­stro­fe til sjo­ko­la­de, men kler nes­ten alt an­net her i li­vet. God helg!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.