– Å for­tel­le om over­grep sit­ter langt in­ne hos barn

Aftenposten - - Forside -

Kan man fes­te lit til om barn snak­ker sant i po­liti­av­hør? Kri­pos-eks­pert me­ner av­hør av barn over en lang pe­rio­de øker ri­si­ko­en for på­virk­ning.

I 2017 ble det gjen­nom­ført 5851 første­gangs­av­hør og

455 sup­ple­ren­de av­hør ved lan­dets 11 barne­hus, en øk­ning på hen­holds­vis 6 og 19 pro­sent sam­men­lig­net med 2016. I 2017 ble 80 pro­sent av alle første­gangs­av­hør gjen­nom­ført in­nen fris­ten på 30 da­ger, mot 78 pro­sent i 2016. Av av­hø­re­ne som er gjen­nom­ført i 2017, er 36 pro­sent knyt­tet til sek­su­al­lov­brudd og 59 pro­sent knyt­tet til volds­lov­brudd. 6 pro­sent er knyt­tet til and­re ty­per straff­ba­re for­hold. 79 pro­sent av de av­hør­te var opp­gitt å va­ere for­na­er­met i sa­ken, mens de res­te­ren­de 21 pro­sent var vit­ner.

Kil­de: Po­li­ti­ets års­rap­port fra 2017

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.