Ad­va­rer mot røyke­trend blant unge

En Aren­dals-rek­tor er be­kym­ret for at man­ge av ele­ve­ne røy­ker e-sigaretter. Skole­le­del­sen vet lite om hva ele­ve­ne bru­ker som inn­hold.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Ma­rit Elisabeth Strand maes@ag­der­pos­ten.no

▶ Aren­dals-rek­to­ren Jon Erik Bak­ke (inn­felt) ad­va­rer for­eld­re­ne til ung­doms­skole­ele­ver mot øken­de bruk av e-sigaretter.

Den øken­de bru­ken av «va­ping», el­ler damping, har fått rek­tor Jon Erik Bak­ke til å sen­de ut in­for­ma­sjon til for­eld­re­ne ved ung­doms­trin­net på As­dal sko­le i Aren­dal:

«Den­ne fin­nes i man­ge va­ri­an­ter. Vi til­la­ter ikke at det­te bru­kes på sko­len, og opp­ford­rer dere til å ta en sam­ta­le med un­ge­ne om det­te. Vi er in­for­mert om at det er lite kon­troll på hva det­te inne­hol­der. Frost­va­eske er blitt nevnt, vi vet ikke, men er be­kym­ret.»

– Lite kunn­skap

Ut­tryk­ket va­ping, el­ler damping, bru­kes om e-sigaretter. Dis­se kan bru­kes både med og uten ni­ko­tin, Det fin­nes et utall fris­ten­de sma­ker, alt fra tutti­frut­ti, sjo­ko­la­de og lakris til ka­nel­bol­ler.

– Sma­ke­ne kan bi­dra til å re­krut­te­re unge bru­ke­re. Jeg vet ikke hvor ut­bredt det er, men e-sigaretter er et tema som bør tas al­vor­lig. Vi vet lite om hvor ska­de­lig det er. Vi får mye kunn­skap om skade­ef­fek­te­ne ved van­lig to­bakk på sko­len, men lite om e-sigaretter. Dermed kan det­te frem­stå som ufar­lig, sier Je­sper Lar­sen (17), le­der for Ung­dom­mens by­sty­re i Aren­dal og elev ved Sam Ey­de vi­dere­gå­en­de sko­le.

– Star­tet sis­te året

In­ten­sjo­nen med e- sigaretter var å re­du­se­re ska­de­ne hos etab­ler­te si­ga­rett­røy­ke­re. Men iføl­ge Folke­helse­in­sti­tut­tet vi­ser­data fra andre­lan­da t bru­ken ave-sigaretter er øken­de­blan­tik­ke-røy­ke rei­de yngs­te al­ders­grup­pe­ne.

– På vår sko­le har bru­ken star­tet det sis­te året. Jeg vil ikke si at det er noe stort pro­blem fore­lø­pig, men jeg me­ner for­eld­re­ne bør vite om det­te. Snus og damping gå run­der Ut­dan­nings di­rek­to­ra­tets to­bakk s for­bud, og til­la­tes ikke på sko­len, sier rek­tor Jon Erik Bak­ke på As­dal.

– Har du dis­ku­tert det­te med and­re rek­to­rer? – Nei, ikke fore­lø­pig, sier Bak­ke.

– Inn­gangs­port til sigaretter

– Flott at rek­to­ren in­for­me­rer på den­ne må­ten, han har min ful­le støt­te, sier Per Bak­ke, pro­fes­sor i lunge­me­di­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen.

Iføl­ge pro­fes­so­ren har ikke e-sigaretter bed­re ef­fekt på røyke­slutt enn ver­ken tab­let­ter el­ler plas­ter.

– Det vi der­imot har sett, er at e-sigaretter ufar­lig­gjør røy­king, og bi­drar til at en­kel­te unge be­gyn- ner å røy­ke. E-sigaretter blir en inn­gangs­port til van­li­ge sigaretter, sier pro­fes­so­ren.

Iføl­ge Bak­ke er lang­tids­ef­fek­ten av e-si­ga­rett­bruk ikke kjent.

– Lun­ge­ne til ung­doms­skole­ele­ver er fort­satt i ut­vik­ling, og er sår­ba­re for eks­po­ne­ring. Det er ikke sik­kert at e-sigaretter er så uskyl­dig som man tror, og da er det best å va­ere føre var. Ved å til­la­te e-sigaretter gis et sig­nal om at det­te er ufar­lig, men det vet vi in­gen­ting om, sier Bak­ke.

Han for­tel­ler at det fin­nes hundre­vis av for­skjel­li­ge sma­ker.

– Hva noen av ung­dom­me­ne måt­te put­te i det­te ut­sty­ret, er ikke godt å si, sier pro­fes­so­ren.

– Bru­kes til nar­ko­ti­ka

– 95 pro­sent av dem som bru­ker e-sigaretter er røy­ke­re som er oppi åre­ne, og som øns­ker å trap­pe ned el­ler slut­te, sier forsk­nings­le­der Karl Erik Lund ved Folke­helse­in­sti­tut­tet.

Han sier at e-sigaretter er re­la­tivt lite ut­bredt blant unge. og at de bru­ker ho­ved­sa­ke­lig den ni­ko­tin­frie ty­pen med gode smaks­va­ri­an­ter.

– Van­li­ge sigaretter er jo kreft­frem­kal­len­de, og det er lite som ty­der på at e-sigaretter er vel­dig far­lig. Men det er gjort ob­ser­va­sjo­ner av at ut­sty­ret kan bru­kes til å få i seg nar­ko­ti­ka, så for­eld­re­ne bør føl­ge med på hva ut­sty­ret bru­kes til.

– Hva med frost­va­eske, som rek­to­ren er be­kym­ret for?

– Jeg kjen­ner ikke til at frost­va­eske bru­kes i e-sigaretter, men det er noe av det sam­me inn­hol­det i frost­va­eske som i e-juicen som i e-si­ga­ret­te­ne, sier Lund.

Damps­hop, den størs­te le­ve­ran­dø­ren i Nor­ge som sel­ger ut­styr og va­eske til e-sigaretter på net­tet, had­de en tre­dob­ling av sal­get i fjor, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de året før, mel­der NRK.

BE­KYM­RET: Rek­tor Jon Erik Bak­ke ved As­dal skole. ØNSKER MER IN­FOR­MA­SJON: – Vi la­erer mye om skade­ef­fek­te­ne av van­lig to­bakk, men ikke av e-si­ga­ret­ter, sier Je­sper Lar­sen, le­der for Ung­dom­mens by­sty­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.