Sp-Top­pe vil straf­fe sur­ro­gat­for­eld­re

Agderposten - - NYHETER -

▶HELSEPOLITISK tals­kvin­ne i Sen­ter­par­ti­et, Kjer­sti Top­pe, vil inn­føre straff for nord­menn som får barn ved hjelp av sur­ro­gat­mød­re i ut­lan­det. - Vi be­hø­ver et for­bud mot å be­nyt­te seg av sur­ro­ga­ti i ut­lan­det på sam­me måte som sex­kjøps­lo­ven gjør det straff­bart for nord­menn å kjø­pe sex i ut­lan­det, sier Kjer­sti Top­pe (Sp) til Vårt Land. Hun me­ner sur­ro­ga­ti, i lik­het med sex­kjøp, ut­gjør en fare for ut­nyt­ting av kvin­ner. Sur­ro­ga­ti i Nor­ge er for­budt, men i 2013 ved­tok Stor­tin­get straffe­fri­tak for pri­vat­per­soner som bry­ter Bio­tek­no­logilo­ven, iføl­ge Fri­tan­ke. I for­ri­ge uke send­te Top­pe spørs­mål om hva re­gje­rin­gen vil «gjø­re for å hind­re at nord­menn be­nyt­ter seg av sur­ro­ga­ti i ut­lan­det» og om «sur­ro­ga­ti­fir­ma sin prak­sis i Nor­ge er lov­lig». Hun vil straf­fe både sel­ska­per som dri­ver­su­r­ro­gat i for­mid­ling på nor­skjord, og nord­menn som kom­mer hjem med barn bå­ret fram av sur­ro­gat­mor. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.