Over­la­ter dis­po­ne­rin­gen av Sand­vigod­den kai til havne­ve­se­net

Agderposten - - NYHETER -

▶ AREN­DAL: By­sty­ret har slut­tet seg til av­ta­len mel­lom kom­mu­nens havne­fore­tak og kom­mu­nens ei­en­doms­fore­tak om at hav­na over­tar råde­ret­ten over Sand­vigod­den kai og olje­tank­an­legg fra ei­en­doms fore­ta­ket. Aren­dal kom­mu­ne kjøp­te ei­en­dom­men av Forsvarsdepartementet for 3 mill. i 2006, og er si­den for­val­tet i sam­ar­beid mel­lom de to fore­ta­ke­ne. For­ut­set­nin­ge­ne for kjø­pet var vi­dere­fø­ring av gjel­den­de re­gu­le­ring for om­rå­det. An­leg­get har va­ert leiet ut til Nso AS si­den 2007. (End­ret navn til Nor­we­gi­an Tank Stora­ge AS i 2009). Lei­e­av­ta­len om­fat­ter bygg, kai, og på­stå­en­de ut­styr inkl. tank­an­legg, rør­ga­ter og lig­nen­de. I år gir det­te 370.000 kro­ner i lei­e­inn­tek­ter, og av­ta­len som nå er god­kjent av by­sty­ret – in­ne­ba­erer at inn­tek­ten de­les mel­lom de to fore­ta­ke­ne de førs­te ti åre­ne. Av­ta­len ble for­len­get i fjor for nye ti år. Etter ti år be­hol­der hav­na hele inn­tek­ten. Både havne­sty­re og sty­ret i Aren­dal Ei­en­dom KF har god­kjent av­ta­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.