- Små­spa­re­re lu­res til å kjø­pe smin­ke­de fond

Små­spa­rer­ne for­le­des til å kjø­pe dyre fond fra le­ve­ran­dø­rer som pyn­ter på de his­to­ris­ke re­sul­ta­te­ne, fast­slår For­bru­ker­rå­det etter en om­fat­ten­de gjen­nom­gang.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

– Prak­si­sen kan sam­men­lig­nes med å skry­te av vitne­må­let etter å ha fjer­net noen av de dår­ligs­te ka­rak­te­re­ne. Kon­se­kven­sen er at for­bru­ke­re ofte vel­ger dy­re­re fond enn de bur­de, sier fag­di­rek­tør Jor­ge B. Jen­sen i For­bru­ker­rå­det.

For­bru­ker­rå­det har un­der­søkt samt­li­ge ak­sje­fond ret­tet mot for­bru­ke­re i Nor­ge si­den 2000, og kon­klu­de­rer med at folk flest sann­syn­lig­vis kom­mer best ut av det med et or­di­na­ert in­deks­fond når de skal plas­se­re spare­pen­ge­ne sine. Slike fond tar sik­te på å ha sam­me av­kast­ning som bør­sen og er bil­li­ge for for­bru­ke­ren, for­di de er be­lagt med lave ge­by­rer.

De ak­tivt for­val­te­de fon­de­ne har som mål å slå bør­sen, men kos­ter be­ty­de­lig mer i form av ge­by­rer. Bran­sjen har et opp­lagt mo­tiv for å på­stå at dis­se fon­de­ne slår de bil­li­ge in­deks­fon­de­ne, for­di de ge­ne­re­rer størst inn­tek­ter, iføl­ge For­bru­ker­rå­det. De dyre fon­de­nes av­kast­ning kom­mer bed­re ut når en­kel­te ak­sje­fond ute­la­tes fra til­by­der­nes fonds­over­sik­ter. Ef­fek­ten blir en smin­ket his­to­risk av­kast­ning. Man­ge fond fjer­nes gjen­nom sam­men­slå­ing med et an­net ak­sje­fond – gjer­ne med bed­re av­kast­ning s his­to­rikk. Det dår­li­ge fon­det kan dermed byt­te ut sin s vake­av­kast­ning s his­to­rikk m eden bed­re.

– Det enes­te ned­leg­gel­sen av sva­ke fond gir for­bru­ke­ren, er et feil­ak­tig bil­de av for­val­ter­nes dyk­tig­het, sier Jen­sen. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

kjøre­tur i Oslo v il i snitt v il ta 26 mi­nut­ter på grunn av nor­mal tra­fikk og hele 34 mi­nut­ter i rush­ti­den en etter­mid­dag. For dem som pri­ma­ert kjø­rer i rush­ti­den er det snakk om sv aert man­ge ti­mer i kø

FOTO: NTB SCANPIX

AD­VA­RES: De ak­tiv t forv al­te­de ak­sje­fon­de­ne har som mål å slå bør­sen på av kast­ning. Men spa­rin­gen er sv aert dy r, og fon­de­nes re­sul­ta­ter py ntes ofte på når lev eran­dø­re­ne skal ut og hen­te små­spa­re­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.