Faer­re års­verk i jord­bru­ket

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ OSLO Fra som­mer­en 2015 til i fjor som­mer ble det ut­ført 82 mil­lio­ner time­verk i jord- og hage­bruk. Det er 7 pro­sent faer­re års­verk enn i 2013, skri­ver SSB.

Det ble i gjen­nom­snitt ar­bei­det 2.000 ti­mer per be­drift in­nen­for jord- og hage­bruk i 2015 og 2016, mot 2.016 ti­mer tre år tid­li­ge­re. Bon­den selv og part­ne­ren sto for to tre­de­ler av ar­beids­inn­sat­sen, mens and­re fa­mi­lie­med­lem­mer sto for drøyt 8 pro­sent.

Om lag en fire­del av ar­beids­inn­sat­sen i jord- og hage­bruk ble ut­ført av an­nen hjelp enn fa­mi­lie, for ek­sem­pel and­re selv­sten­dig na­e­rings dri­ven­de, fast an­sat­te og inn­leid spo­ra­disk hjelp.

Av 44.500 års­verk, ble 30.800 ut­ført av menn og 9.700 av kvin­ner. De res­te­ren­de 4.000 års­ver­ke­ne ble ut­ført av and­re selv­sten­dig na­e­rings dri­ven­de. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.