Sol­dat dømt til feng­sel for å ha drept pa­le­sti­ner

En is­ra­elsk mi­li­ta­er­dom­stol har dømt en is­ra­elsk sol­dat til 18 må­ne­ders feng­sel for å ha skutt og drept en så­ret pa­le­sti­ner.

Agderposten - - NORGE & VERDEN - FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Dom­men falt en må­ned etter at den 21- åri­ge sa­ni­tets­sol­da­ten E lo rA z a ria ble fun­net skyl­dig i dra­pet på en 21 år gam­mel pa­le­sti­ner som lå så­ret og urør­lig på bak­ken den 24. mars i fjor.

Kjen­nel­sen del­te opi­nio­nen i Is­rael, og før­te også til om­fat­ten­de de­mon­stra­sjo­ner uten­for retts­sa­len da den kom 4. ja­nu­ar. Blant an­net har lan­dets stats­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­tanyahu bedt om at sa­ni­tets­sol­da­ten be­nå­des.

Is­ra­les for­svars­sjef kri­ti­ser­te imid­ler­tid for­sø­ke­ne på å ba­ga­tel­li­se­re sol­da­tens an­svar for egne hand­lin­ger.

Den drep­te 21-årin­gen an­grep sam­men med en an­nen pa­le­sti­ner en is­ra­elsk sol­dat på den ok­ku­per­te Vest­bred­den med kniv i mars i fjor. Den ene an­gri­pe­ren ble skutt og drept, mens 21-årin­gen ble lig­gen­de så­ret på bak­ken med hen­de­ne ut­strakt.

Uten for­var­sel he­vet Aza­ria vå­pe­net sitt og skjøt ham i ho­det, noe som ble fil­met. (NTB)

STØT­TER SOL­DAT: De­mon­stran­ter sam­let seg uten­for retts­byg­nin­gen i Tel Aviv da en i ja­nu­ar ble fun­net skyl­dig i dra­pet på en pa­le­sti­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.