EVALUERINGEN AV NAERPOLITIREFORMEN

Agderposten - - NORGE & VERDEN - (Kil­de: Di­fi, NTB)

Ut­ford­rin­ger Di­rek­to­ra­tet for for­valt­ning og IKT (Di­fi) pe­ker på:

▶ Bå­de blant an­sat­te i po­li­ti­et og kom­mu­ne­ne er det li­ten tro på at re­for­men vil lyk­kes.

▶ Naer­po­liti­be­gre­pet er kre­ven­de – bå­de an­sat­te i po­li­ti­et og «folk flest» ser at det sen­tra­li­se­res. Re­for­mens spen­nin­ger mel­lom øns­ket om lo­kal for­ank­ring og mer ro­bus­te fag­mil­jø­er gir sto­re kom­mu­ni­ka­sjons­ut­ford­rin­ger.

▶ Be­kym­rings­fullt at de fast­sat­te ef­fekt­må­le­ne opp­le­ves som i over­kant am­bi­siø­se og til dels mot­stri­den­de.

▶ Stor usik­ker­het knyt­tet til om nød­ven­di­ge IKT-løs­nin­ger er på plass. Di­gi­ta­li­se­ring har stor be­tyd­ning for po­li­ti­ets evne til å be­kjem­pe kri­mi­na­li­tet på en ef­fek­tiv måte.

Di­fis an­be­fa­lin­ger:

▶ Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet og Po­liti­di­rek­to­ra­tet må av­kla­re og for­mid­le hva som er rea­lis­tis­ke mål for re­for­men. Sa­er­lig vik­tig å kon­kre­ti­se­re hva som me­nes med naer­po­li­ti.

▶ Po­li­ti­et må føl­ge opp ved­tat­te pla­ner og syn­lig­gjø­re re­sul­ta­te­ne av re­for­men un­der­veis. Sa­er­lig vik­tig er et godt sam­ar­beid med kom­mu­ne­ne og å få på plass po­liti­kon­tak­te­ne.

▶ Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tets sty­ring av re­for­men bør sam­ord­nes med den or­di­na­ere sty­rings­dia­lo­gen. De­par­te­men­tet må sik­re til­strek­ke­li­ge mid­ler til å gjen­nom­føre re­for­men.

▶ Po­liti­di­rek­to­ra­tet må ba­lan­se­re be­ho­vet for en­het­lig sty­ring og stan­dar­di­se­ring med po­liti­dis­trik­te­nes be­hov for lo­kalt hand­lings­rom og til­pas­ning.

▶ Po­li­ti­ets IKT-sys­te­mer bør prio­ri­te­res. God in­fra­struk­tur er helt sen­tralt for at re­form­ar­bei­det skal lyk­kes. Nye, bed­re ar­beids­verk­tøy er nød­ven­dig for mer ef­fek­tivt po­liti­ar­beid.

▶ Le­der­stil­lin­ge­ne bør be­set­tes så snart som mu­lig. Sa­er­lig vik­tig er mel­lom­le­de­re og første­linje­le­de­re.

▶ Jus­tis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet og Po­liti­di­rek­to­ra­tet bør ta en kri­tisk gjen­nom­gang av re­form­til­ta­ke­ne og øv­ri­ge til­tak, for å sik­re kom­pe­tan­se og ka­pa­si­tet til de vik­tigs­te til­ta­ke­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.