UREDELIG OG UVERDIG

Det er full strid om hvem som kan ta den po­li­tis­ke aeren for at Arendal inn­før­te sam­boer­ga­ran­ti.

Agderposten - - FORSIDE - Stein Larsen larsen@ag­der­pos­ten.no

Po­li­ti­ker­ne i Arendal stri­des nå om aeren for sam­boer­ga­ran­ti­en, som gjør at ek­te­pa­ret Gun­vor og Char­les Hovd Nil­sen får bo på dob­belt­rom. - Uredelig og uverdig av ord­fø­re­ren, me­ner An­ders Kyl­land (Frp) og Geir F. Sis­se­ner (H).

Po­li­ti­ker­ne i Arendal had­de det re­nes­te kapp­løp om å frem­stå som sei­er­her­rer i sa­ken som før­te til at Gun­vor Hovd Nil­sen (95) og man­nen Char­les (94) nå får bo sam­men på syke­hjem­met.

Det hev­des at løs­nin­gen først skal ha kom­met gjennom en al­li­an­se mel­lom Miljø­par­ti­et de grøn­ne, Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et. Men det var imid­ler­tid Ar­bei­der­par­ti­et og ordfører Ro­bert Nord­li som fikk aeren.

– Vi sy­nes det var uredelig og ikke en ordfører ver­dig. Han inn­vil­get syke­hjems­plass i et kne­fall på di­rekte­sendt tv, sier gruppe­le­der­ne An­ders Kyl­land og Geir Fred­rik Sis­se­ner fra hen­holds­vis Frem­skritts­par­ti­et og Høy­re.

De har sin kla­re opp­fat­ning av spil­let i ku­lis­se­ne før sa­ken fikk en lyk­ke­lig løs­ning. Ord­fø­re­ren er uenig.

– Jeg had­de be­stemt meg for å frem­me en løs­ning i sa­ken før jeg hør­te om de­res pla­ner, sier Nord­li i en kom­men­tar (se egen side­sak).

Bil­tu­ren

Det hele star­ter an­gi­ve­lig un­der en bil­tur etter fyl­kes­tings­mø­tet ons­dag 15. fe­bru­ar.

– Kai Olav Fred­rik­sen fra Miljø­par­ti­et de grøn­ne (MDG) sit­ter på med meg hjem fra mø­tet. Un­der­veis snak­ker vi om den­ne sa­ken. Og hvor ille det er. Han me­ner det må va­ere mu­lig å få til en løs­ning. Han fore­slår det gjennom en sam­boer­ga­ran­ti og lu­rer på om ikke det­te er noe vi i Høy­re kan støt­te. Vi snak­ker også om å få med Frem­skritts­par­ti­et, sier Kris­tof­fer Andreas Lyng­vi-Øs­ter­hus fra Høy­re.

Han lo­ver å sjek­ke sa­ken og kon­tak­ter sin gruppe­le­der. Må­let var å få en al­li­an­se på plass til nes­te dags for­mann­skaps­møte i Arendal kom­mu­ne.

Sam­ta­le­ne

Han får tak i gruppe­le­der Geir Fred­rik Sis­se­ner og lan­se­rer ide­en. Sis­se­ner kan da for­tel­le at også han har job­bet med sa­ken.

– Jeg had­de al­le­re­de da­gen før snakket med gruppe­le­der An­ders Kyl­land i Frem­skritts­par­ti­et om at vi må frem­me sa­ken på nytt i for­mann­ska­pet for å fin­ne en løs­ning. Men vi tenk­te ikke på sam­boer­ga­ran­ti. Jeg ten­ner på den ide­en og lo­ver å ta det­te opp med An­ders, for­tel­ler Sis­se­ner.

Det de ikke vet, er at An­ders Kyl­land al­le­re­de sam­me for­mid­dag har møtt vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin på ga­ten i Arendal. I et øns­ke om å opp­tre re­de­lig, for­tel­ler Kyl­land ham om pla­ne­ne de­res. Kort tid etter rin­ger te­le­fo­nen. – Jeg sit­ter i møte når ord­fø­re­ren rin­ger klok­ken 15.11. Klok­ken 16.48 får jeg ringt ham opp. Han me­ner det­te bør frem­mes som et om­for­ent for­slag. Alt­så et for­slag som frem­mes av alle for å få en en­stem­mig av­gjø­rel­se. Det vil jeg ikke va­ere med på. For­di det­te var vårt for­slag. Han fikk der­for be­skjed om at for­sla­get vil­le kom­me som et for­slag fra de tre par­ti­ene bak ide­en, for­kla­rer An­ders Kyl­land.

Klok­ken 17.44 rin­ger han Sis­se­ner og for­tel­ler om sam­ta­len.

– Vi hol­der hele ti­den tett kon­takt, sier Kyl­land.

Ny­he­ten slip­pes

Få ti­mer etter at ord­fø­re­ren er ori­en­tert, slip­per NRK en nyhet om at han skal frem­me sa­ken i nes­te dags for­mann­skaps­møte for å fin­ne en løs­ning.

– Jeg fikk sjokk da jeg først så mel­din­gen på NRK nett. Klok­ken 18.23 rin­ger jeg ord­fø­re­ren og spør hva det­te er. Jeg sier sam­ti­dig at jeg vil hol­des ori­en­tert vi­de­re, sier Kyl­land.

Klok­ken 19.57 rin­ger det igjen. Det er vara­ord­fø­re­ren som rin­ger for å for­tel­le at ord­fø­re­ren kom­mer di­rek­te på NRK klok­ken 21. Han skal for­tel­le at sa­ken er løst.

– Det er ikke det at vi er sure, for vi er vel­dig gla­de for at den­ne sa­ken har løst seg. Men det er må­ten det er gjort på. Jeg tror inn­byg­ger­ne i Arendal skjøn­ner hva de har dre­vet med. Men det er ikke greit å be­hand­le op­po­si­sjo­nen slik. Vi er dypt skuf­fet, sier Geir Fred­rik Sis­se­ner.

ORDFØRER I ARENDAL: Ro­bert Cor­nels Nord­li (Ap).

PRESSET: An­ders Kyl­land (Frp) og Geir Fred­rik Sis­se­ner (H) me­ner Ar­bei­der­par­ti­et kjen­te presset og der­med lan­ser­te et løs­nings­for­slag på Char­les og Gun­vor-sa­ken når de ble kjent med at op­po­si­sjo­nen vil­le gjø­re det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.