Våk­net av støy og flam­mer på ta­ket

Chris­ti­an Aspholm våk­net av støy fra gata og kik­ket ut av tak­vin­du­et sitt. Da så han flam­me­ne slå ut av nabo­lei­lig­he­ten.

Agderposten - - FORSIDE - Stein Larsen larsen@ag­der­pos­ten.no

Aspholm er fjer­de ge­ne­ra­sjon som bor i by­går­den i Arendal sen­trum.

Der har han byg­get seg en stor topp­lei­lig­het, med sto­re tak­vin­der og su­per ut­sikt over byen. Det var dis­se vin­du­ene som fikk han til å inn­se al­vo­ret ons­dag mor­gen.

– Jeg våk­net av mas­se støy i gata. Så kik­ket jeg ut av tak­vin­du­et på sove­rom­met mitt og så flam­me­ne slå ut av na­bo­ens lei­lig­het. Da var jeg ikke sen om å få på meg noe tøy og kom­me meg ut, for­tel­ler gård­ei­e­ren til Ag­der­pos­ten.

Fire lei­lig­he­ter

Aspholm for­tel­ler at by­går­den hans be­står av fire lei­lig­he­ter.

– Ja, det er tre i til­legg til min. Alle de and­re ble også vars­let og eva­ku­ert ut. In­gen av dem ble skadd, så slik sett gikk det­te godt, sier han let­tet.

Han fulg­te selv sluk­nings­ar­bei­det fra side­lin­jen ons­dag mor­gen.

– Jeg kjen­te en svak røyk­lukt da jeg våk­net, men det var ty­de­lig­vis ikke nok til at røyk­vars­ler­ne slo ut. Så lite røyk had­de si­vet inn hos meg, for­tel­ler han.

Til syke­hus

Fem per­soner ble kjørt til syke­hus etter bran­nen.

– En mann som bod­de i lei­lig­he­ten ble kjørt til syke­hus med røyk­ska­der. Han klar­te selv å kom­me seg ut, og var ute på gata da bran­nen ble meldt. I til­legg ble en kvin­ne kjørt til lege­sjekk etter et fall un­der eva­ku­e­rin­gen. Den­ne kvin­nen var gra­vid, så man tok hen­ne med for en sjekk for sik­ker­hets skyld, sier inn­sats­le­der Kurt Ul­ven til Ag­der­pos­ten.

Til sam­men 20 per­soner ble eva­ku­ert fra de tre by­går­de­ne etter bran­nen.

Bran­nen star­tet i det gam­le «Knut Fos­sen»-byg­get i Øst­re gate i Arendal.

USKADD: Chris­ti­an Aspholm i sam­ta­ler med po­li­ti og helse­per­so­nell etter den dra­ma­tis­ke bran­nen i Arendal sen­trum ons­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.