Hur­tig­la­de­re på plass i sen­trum

Arendal får skryt fra el­bi­lis­te­ne etter åp­nin­gen av den førs­te hur­tig­la­de­ren i sen­trum, med to hur­ti­ge og seks semi-hur­ti­ge lade­punk­ter.

Agderposten - - FORSIDE - Frank Jo­hann­es­sen frjo@ag­der­pos­ten.no

– Skal vi nå må­let om å få fle­re bi­lis­ter til å kjø­re elek­trisk, må vi leg­ge til ret­te for det med in­fra­struk­tur. Så da vi had­de pla­ner om seks lade­punk­ter selv i krys­set mel­lom Øst­re- og Vest­re­gate og ble kon­tak­tet av For­tum som vil­le ha to hur­tig­lade­punk­ter også, sa vi selv­sagt ja, sier miljø­og klimaråd­gi­ver i Arendal kom­mu­ne, Ragn­hild Ham­mer.

Ver­ken hun el­ler ordfører Ro­bert Nord­li had­de tatt med seg sine el­bi­ler for å åpne lade­sta­sjo­nen of­fi­si­elt, men bru­ker­ne lot ikke ven­te på seg.

– La­de­ren på syke­hu­set vir­ket ikke, men en hyg­ge­lig par­ke­rings­vakt for­tal­te oss om den­ne. Gjennom el­bil­for­enin­gen i Ag­der har vi job­bet i man­ge år for å få fle­re lade­sta­sjo­ner og nå skjer det endelig noe, sier Ben­te Jan­sen som treng­te litt på­fyll på Nis­san Le­a­fen før tu­ren til­ba­ke til Kris­tian­sand.

Øker el-an­de­len

Arendal kom­mu­ne er i ferd med å skul­le skaf­fe nye tje­neste­bi­ler, og vil da øke fra da­gens 10 til 30 el­bi­ler. Og da skal det va­ere skik­ke­li­ge bi­ler.

– Det skal va­ere funk­sjo­nel­le el­bi­ler som får job­ben gjort. Nå har vi vaert tid­lig ute og tes­tet litt for­skjel­lig og er klar til å bru­ke den er­fa­rin­gen vi­de­re, sier ordfører Ro­bert Nord­li.

Selv er han im­po­nert over frem­kom­me­lig­he­ten til sin egen

elek­tris­ke Golf, men frem­he­ver at det er ste­der selv den ikke kom­mer frem.

– Noen ste­der må du ha fire­hjuls­trek­ker i Arendal, sier Nord­li.

Fle­re lade­punk­ter

Det er i dag rundt 400 lade­punk­ter i Ag­der til de to fyl­ke­nes 5652 el­bi­ler (pr. des. 2016). Og an­tal­let av bå­de bi­ler og la­de­re øker jevnt og trutt.

12,6 pro­sent av de nye bi­le­ne som sel­ges i Aust-Ag­der er elek­tris­ke, og da ser også fle­re ben­sin­sta­sjo­ner seg tjent med å ha et lade­til­bud.

– Jeg har ald­ri følt på noen rekke­vidde­angst på mine 11 år i el­bil, men det må jo va­ere et mål å få fle­re hur­tig­la­de­re, sier Ben­te Jan­sen.

– I Arendal er det for ti­den ikke pla­ner om fle­re hur­tig­la­de­re i dag, men det kom­mer krav om lade­punk­ter ved alle of­fent­li­ge par­ke­rings­plas­ser, og det skal vi føl­ge opp, sier Ragn­hilld Ham­mer.

En over­sikt fra ok­to­ber i fjor, vis­te at Arendal had­de mer enn ett lade­punkt pr. 10 el­bi­ler.

ÅPNET NY HURTIGLADESTASJON: Ordfører Ro­bert Nord­li åpnet den nye hur­tig­la­de­sta­sjo­nen øverst i Øst­re­gate i Arendal ons­dag.

ENDELIG: Ben­te Jan­sen var en av de førs­te til å bru­ke den nye hur­tig­la­de­sta­sjo­nen øverst i Øst­re­gate i Arendal ons­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.