Job­ber knall­hardt for å kom­me til­ba­ke

To­bias Col­lett job­ber hardt, men li­ke­vel tål­mo­dig for at lys­ken skal spil­le på lag med ham. - Jeg er fast be­stemt på å kom­me til­ba­ke, sier Jerv-ta­len­tet.

Agderposten - - FORSIDE - Alex­an­der Nu­pen, i Spa­nia alnu@ag­der­pos­ten. no

– «Ståa» er bed­re enn på len­ge, un­der­stre­ker 19-årin­gen når Ag­der­pos­ten mø­ter ham etter tre­ning på en av de man­ge fine gress­ba­ne­ne på La Man­ga i Spa­nia tors­dag etter­mid­dag.

To­bias Col­lett har nett­opp av­slut­tet da­gens and­re tre­nings­økt og det er godt nytt at han har fått ta del i man­ge av fel­les­øvel­se­ne.

Iskald på straf­fe

I no­vem­ber 2015 jub­let han som be­satt etter å ha sendt Jerv vi­de­re i opp­rykk­s­kva­li­fi­se­rin­gen med et is­kaldt straffe­spark borte mot Hødd.

I april i fjor star­tet ten­årin­gen fra Grim­stad de to førs­te se­rie­kam­pe­ne i 1. di­vi­sjon.

Der­et­ter har nav­net «To­bias Col­lett» ikke fi­gu­rert mye i Jervs­tof­fet i media.

– Jeg har trent mye for meg selv på syk­ke­len det sis­te halve året. Jeg har jeg prøvd å va­ere tål­mo­dig, på­pe­ker midt­bane­spil­le­ren.

Rift i lys­ken

Iføl­ge Col­lett skal det dreie seg om en mind­re rift i den ven­st­re lys­ken. Han har va­ert hos le­ger i Oslo og også fått eks­tra opp­føl­ging av Jervs støtte­ap­pa­rat, sier tre­ner Ar­ne Sand­stø.

Col­lett mer­ket trøb­be­let i fe­bru­ar i fjor.

– Le­ge­ne har sagt at det ikke er fare for at noe skal ryke. Lys­ken er helt fin, og det er bare snakk om smer­te. Men det har va­ert vri­ent

å fin­ne skik­ke­lig ut av det­te. Ope­ra­sjon vil va­ere al­le sis­te ut­vei, for­kla­rer Col­lett som vil unn­gå et slikt inn­grep.

– Jeg tar det sak­te, men sik­kert. Jeg har brukt litt tid på å kart­leg­ge hvor mye jeg tå­ler. Krop­pen fø­les stiv og støl nå, men jeg tror jeg skal kom­me meg fort.

– Hvor mye ten­ker du på kva­lik-må­let?

– Ald­ri. Men når jeg ser bil­det, så ten­ker jeg «gode ti­der». Men det er his­to­rie nå. Drøm­men er å leve av fot­bal­len. Der­for har syk­let så mye og gjort det som må til. Jeg er fast be­stemt på å kom­me til­ba­ke. Jeg har god tid, me­ner To­bias Col­lett.

– Han må bite seg gjen­nom smer­ten. Det er for­fer­de­lig for en ung gutt å va­ere så len­ge ute. Vi er vel­dig glad for å ha ham her. Han er et kjempe­ta­lent. Jeg vet at lys­ke er et hel­ve­te. Med god fot­ball­tre­ning i et par må­ne­der nå kan han kom­me til­ba­ke til der han var, sier Sand­stø.

FOTO: PER WERKLAND

HIS­TO­RISK NETTSUS: To­bias Col­lett set­ter inn den av­gjø­ren­de straf­fen mot Hødd i kva­li­ken 8. no­vem­ber 2015.

PÅ SPANSK GRESS: To­bias Col­lett på tors­da­gens etter­mid­dags­tre­ning på La Man­ga. 19-årin­gen skal ikke spil­le tre­nings­kam­per i Spa­nia, men gle­der seg over å va­ere i frem­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.