Mil­lion­kutt på Blind­leia-per­le

Kam­pe­da­len i Lil­le­sand har va­ert til salgs si­den høs­ten 2015, men har støtt på både et la­bert mar­ked og mus- og råte­ska­der. Nå får du ei­en­dom­men til «kost­pris».

Agderposten - - FORSIDE - EI­EN­DOM

Pri­sen for prakt­e­i­en­dom­men kut­tes nå fra 40 til 36 mil­lio­ner og skal re­pre­sen­te­re sel­gers kost­pris for kjøp og re­ha­bi­li­te­ring, skri­ver Da­gens Naeringsliv.

– Det er ba­sert på en ge­ne­rell mar­keds­til­pas­ning kom­bi­nert med øns­ke om å mo­ti­ve­re po­ten­si­el­le kjø­pe­re til å ta kon­takt, sier Erik Steen hos Ak­tiv Eien­doms­meg­ling, som hånd­te­rer sal­get, til DN.

Økt in­ter­es­se

Al­le­re­de skal fle­re in­ter­es­sen­ter ha meldt seg for å få vite mer.

Ei­en­dom­men ble kjøpt i 2012 for 17,5 mil­lio­ner kro­ner og se­ne­re visst­nok opp­gra­dert for 20 mil­lio­ner.

Etter en retts­sak om muse- og råte­ska­der, ble 2,5 mil­lio­ner av kjøpe­sum­men re­fun­dert.

Det er egen sand­strand, 86 me­ter strand­lin­je og 12,5 mål og bolt­re seg på som føl­ger med i pri­sen.

Taks­ten på ei­en­dom­men er på 44 mil­lio­ner kro­ner.

Ut­leie

Ei­en­dom­men ble leid ut til en saudi­ara­bisk olje­mag­nat i 2015.

Ei­en­dom­men ble også for­søkt solgt på mar­ke­det i New York og Emi­ra­te­ne, uten hell.

Den ble truk­ket fra mar­ke­det i fjor etter til­syn fra Lil­le­sand kom­mu­ne, etter an­kla­ger om ulov­li­ge til­tak, og alt ble ret­tet opp.

FOTO: MATS HOLST

KAM­PE­DA­LEN: Den­ne flot­te ei­en­dom­men i Ulv­øy­sund er til salgs for 36 mil­lio­ner kro­ner.

UT­SIKT: : Det­te er ut­sik­ten fra vin­du­et.

INN­VEN­DIG: Luk­su­riøst er det også inn­ven­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.