FAK­TA

Agderposten - - NYHETER -

▶Si­den 2012 har det va­ert pla­ner om å leg­ge til ret­te for et kyst­sti­nett gjen­nom hele Aust-Ag­der.

▶For­ut for pro­sjek­tet var det mer­ket to sti­er: 3 km på Naut­hol­me­ne uten­for Askerøya i Tvede­strand, og 4 km på Ho­ve i Aren­dal kom­mu­ne.

▶På opp­drag for Aust-Ag­der fyl­kes­kom­mu­ne, har Fri­lufts­rå­det Sør la­get kyst­sti­rap­por­ter for hver kom­mu­ne. ▶Rap­por­ten for Ri­sør ble fer­dig i 2011, og i 2012 fore­lå fer­dig rap­port for Tvede­strand. Sam­me år star­tet ar­bei­det med Aren­dal og Grim­stad. Midt-Ag­der fri­lufts­råd star­tet på rap­port for Lil­le­sand.

▶Tver­da●søy vel­for­ening var tid­lig ute med å inn­gå grunn­ei­er­av­ta­ler, ryd­de og mer­ke løype­nett på dug­nad.

▶ Også på Gje­ving i Tvede­strand har vel og idretts­lag mer­ket kyst­sti.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.