Sta­dig­mind­re fiske­lyk­ke

Fag­folk slår alarm: Vi spi­ser sta­dig mind­re fisk. Sa­er­lig ungdommen går glipp av sto­re helse­ge­vins­ter, og ikke minst mas­se god mat.

Agderposten - - HELG - ▶ Axel Sandberg NTB

Nord­menn spis­te 7 pro­sent mind­re sjø­mat i 2016enn året før. Ser man på kun fisk, er ned­gan­gen 13 pro­sent. I seg selv vir­ker det­te kan­skje ikke så vel­dig dra­ma­tisk, men så å si hele ned­gan­gen skyl­des den yng­re gar­de.

– Tal­le­ne vi­ser en ge­ne­ra­sjons­ef­fekt. Mens de eld­re fort­satt spi­ser mye fisk, har de yng­re langt sjeld­ne­re fisk på me­ny­en, for­kla­rer kon­sti­tu­ert land­an­svar­lig i Nor­ges sjø­ma­tråd, Sa­ra Mølle­bak­ken.

Si­den 2012 har sjø­mat­kon­su­met blant

per­soner un­der 34 år gått til­ba­ke med hele 40 pro­sent. Det­te be­tyr blant an­net at nors­ke 8.-klas­sin­ger i gjen­nom­snitt spi­ser 168 gram fisk i uka.

– Det er alt­for lite. Til sam­men­lig­ning spi­ser 8.-klas­sin­ger 744 gram rødt kjøtt og 210 gram søt­sa­ker hver uke, leg­ger Mølle­bak­ken til.

– Økt pris er nok en del­for­kla­ring, men mat­tren­de­ne i Nor­ge de sis­te åre­ne har hand­let mye om for ek­sem­pel mex­i­cansk og ame­ri­kansk mat som inne­hol­der mye rødt kjøtt, sier Mølle­bak­ken.

Li­ten sushi-ef­fekt

Hun leg­ger til at selv om sushi skyl­te inn over Nor­ge for noen år si­den, gir ikke vår økte ap­pe­titt på rå fisk de sto­re ut­sla­ge­ne på to­tal­sta­ti­stik­ken.

– Man­ge har inn­trykk av at det er vans­ke­lig å til­be­re­de fisk og sjø­mat. Men å ste­ke en lakse­fi­let og ha på en klatt med røm­me, for ek­sem­pel, er jo gjort i en fei, sier Mølle­bak­ken.

Mens eks­per­te­ne an­be­fa­ler sjø­mat til mid­dag to-tre gan­ger i uka, spi­ser da­gens ung­dom med sine 168 gram mind­re enn én van­lig por­sjon (som of­test be­reg­net til mel­lom 200 og 400 gram).

– Det er ikke en hel­dig ut­vik­ling der­som vi er­stat­ter fisk med kjøtt. Fisk og sjø­mat er en vik­tig kil­de til en rek­ke na­e­rings­stof­fer som er bra for helsen vår, for­kla­rer kli­nisk er­na­e­rings­fy­sio­log Ma­ri Helene Kår­stad ved Na­sjo­nalt sen­ter for mat, hel­se ogfy­siskak­ti­vi­tet.

Vik­tig na­e­ring

Fet og halv­fet fisk er vår ho­ved­kil­de til omega-3 fett­sy­rer i kos­ten, og fet fisk og tran er ho­ved­kil­de til vi­ta­min D. El­lers er fisk og sjø­mat gode kil­der til se­len, jod og B12, som al­le er vik­ti­ge for man­ge funk­sjo­ner i krop­pen. Se­len, for ek­sem­pel, inn­går i krop­pens im­mun- og ok­si­dant­for­svar, mens jod har be­tyd­ning for stoff­skif­tet og er spe­si­elt vik­tig for ut­vik­ling av nerve­sys­te­met hos fos­ter og sped­barn.

D-vi­ta­mi­ner er noe man­ge nord­menn får for lite av på grunn av våre lan­ge pe­rio­der med lite sol, så for oss blir det eks­tra vik­tig å ha fisk i kost­hol­det.

– Med fisk får man dis­se na­e­rings­stof­fe­ne og fle­re til på kjø­pet, sier Kår­stad og leg­ger til:

– Gå ikke glipp av spe­si­elt god fisk nå i skrei­se­son­gen!

Un­der­sø­kel­sen, fore­tatt av ana­lyse­by­rå­et GfK, vi­ser at kon­su­met av fersk fi­let gikk til­ba­ke med hele 23 pro­sent i 2016. To­talt sett har sjø­mat­kon­su­met gått fra om lag 90.000 til 84.000 tonn år­lig. Det er hel­ler in­gen tegn på at tren­den vil snu.

– En be­gyn­ner ikke auto­ma­tisk å spi­se mer sjø­mat bare en blir eld­re, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Re­na­te Lar­sen i Nor­ges sjø­ma­tråd, som har fle­re pro­sjek­ter og kam­pan­jer på gang for å øke bru­ken av fisk i det nors­ke kjøk­ken.

Kok­kens tips

En per­son som ikke tren­ger noen opp­ford­ring om å bru­ke fisk som rå­vare, er kok­ken Jostein Med­hus, som har kok­ke­lert både i inn- og ut­land og er nå mat­fag­lig råd­gi­ver ved Ku­li­na­risk aka­de­mi.

– Mine kol­le­ga­er i ut­lan­det mis­un­ner oss til­gan­gen vi har på fan­tas­tis­ke rå­va­rer. Og på kon­ti­nen­tet er jo det å spi­se sjø­mat fra Nor­ge en luksus man kun un­ner seg ved litt spe­si­el­le an­led­nin­ger. Der­for er det nes­ten litt utro­lig at den yng­re gar­de vel­ger bort fisk, sier Med­hus.

Han tror noe av for­kla­rin­gen må va­ere mang­len­de kunn­skap og dår­li­ge er­fa­rin­ger.

– Kan­skje man­ge har min­ner fra barn­dom­men om at sjø­mat er “man­dags­mid­dag”, at fisk lik­som er litt hver­dags­lig og stuss­lig. Men in­gen ting er len­ger unna sann­he­ten. Det fin­nes enorm va­ria­sjon, både i ty­per sjø­mat og må­ter å til­be­re­de den på. Og det går jo stort sett mye ras­ke­re å lage fisk enn kjøtt, for­kla­rer Med­hus.

Han an­be­fa­ler et par enk­le, sun­ne og ikke minst gode fiske­ret­ter som kan til­be­re­des på null kom­ma niks.

– Kjøp skik­ke­li­ge fiske­ka­ker i bu­tik­ken og stek litt løk til. Så en­kelt kan det gjø­res. Noe jeg selv spi­ser mye av, er sashi­mi, der jeg gans­ke en­kelt skja­erer rå fisk av sus­hikva­li­tet i tyn­ne ski­ver og la­ger en saus be­stå­en­de av en halv lime og en skje el­ler to med hon­ning som jeg blan­der ut i en pas­se meng­de soya­saus. Det går vel cir­ka ti gan­ger ras­ke­re enn Gran­dio­sa, sier Med­hus.

FOTO: NTB SCANPIX

NA­E­RING: Det er de un­ge som spi­ser minst fisk, og går glipp av vik­ti­ge na­e­rings­stof­fer.

FISKENASJON: Fisken man får i Nor­ge er blant den­bes­te i ver­den, li­ke­vel spi­ser vi mind­re av den.

FOTO: NTB SCANPIX

SU­PER-EN­KELT: Å tryl­le frem en første­klas­ses sashi­mi­rett er egent­lig utro­lig en­kelt.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.