NI­NA ZACHARIASSEN

Agderposten - - Meninger -

Ni­na Zachariassen ▶ Kom­mu­ni­ka­sjons­an­svar­lig i Nav Aust-Ag­der. Bak­grunn som jour­na­list, re­dak­tør og kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver. Ut­dan­ning i jour­na­lis­tikk, stats­vi­ten­skap, kar­rie­r­evei­led­ning, helse- og sam­funns­psy­ko­lo­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.