Et gam­melt hus

Agderposten - - Helg -

Da Grundt­vig skrev i sin kjen­te sal­me at «Kir­ken den er et gam­melt hus», så had­de han me­nig­he­ten av de tro­en­de i tan­ke­ne. Ikke kirke­byg­nin­gen. Li­ke­vel kan vi si at den­ne kirke­byg­nin­gen er et gam­melt hus. Nes­ten 1.000 år gam­melt. Den­ne kir­ken ble reist en gang på 1100-tal­let, men se­ne­re er den på­bygd man­ge gan­ger. I dag frem­står den i en kom­bi­na­sjon av stein og tre som en av de størs­te og ri­kest de­ko­rer­te ba­rokkir­ker i Nor­ge.

I 600 år, helt frem til 1742, var det­te kirke­sog­net ve­sent­lig stør­re enn det er i dag. Hele sju sogn var inn­lem­met i det­te kirke­sog­net. I dag er det også sete for pros­ten i det­te pros­ti­et, selv om kir­ken lig­ger ute på lan­det, ikke så langt fra kom­mune­sen­te­ret.

Preste­går­den lig­ger vak­kert til på plas­sen uten­for kir­ken, så pros­ten har ikke så lang vei å gå når han skal for­ret­te i sog­nets ho­ved­kir­ke. Noe len­ger er det å dra til de and­re kir­ke­ne i sog­net.

Man­ge kjen­te navn knyt­ter seg til den­ne kir­ken og preste­går­den. No­en av dem er også stedt til hvi­le på kirke­går­den som om­kran­ser kir­ken, mens and­re var knyt­tet til ste­det bare no­en få år av sitt liv – vi kan nev­ne både en for­fat­ter og en språk­mann.

På kirke­går­den kan man lure på om det er for­skjell på «Kong Salo­mo» og «Jør­gen hatte­ma­ker» også etter at man er kom­met i jor­den.

Sist uke be­søk­te vi Aren­dal brann­sta­sjon på Stoa, og for to uker si­den, da rik­tig svar var Ne­laug, ble dis­se truk­ket som vin­ne­re: Ev­je, Ry­ke­ne og Trom­øy.

VAK­KER PLASS: Den­ne kir­ken lig­ger vak­kert til, og man har ut­sikt over de­ler av byg­da. Kirke­går­den er an­lagt i ter­ren­get rundt, og nå i fe­bru­ar er gra­ve­ne dek­ket av snø-

GRAVSTED: Her har en fa­mi­lie eget gravsted med gjer­de rundt.

BYSTE: En kjent språk­mann har fått sin byste uten­for kir­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.