Me­ner kir­ken bryter med Bi­be­len

Hoved­pas­tor As­le Wi­ka­nes Han­sen i Fi­ladel­fia vil ikke gå på sam­me ta­ler­stol som en prest i Den nors­ke kir­ke som vil vie like­kjøn­ne­de. Han me­ner Den nors­ke kir­ke har valgt seg ut av klas­sisk kris­ten teo­lo­gi.

Agderposten - - Forside - ▶RELIGION An­ne Gro Balle­stad agro@ag­der­pos­ten.no

Hoved­pas­tor As­le Wi­ka­nes Ha­nes i Fi­ladel­fia me­nig­het vil ikke dele ta­ler­stol med pres­ter fra Den nors­ke kir­ke som vier like­kjøn­ne­de. - Det er et syn vi me­ner ikke er i sam­svar med Bi­be­lens la­ere, sier han.

–Jeg me­ner Den nors­ke kir­ke bryter med Bi­be­len når de til­la­ter vig­sel av like­kjøn­ne­de, sier Han­sen.

I Kris­tian­sand har ved­ta­ket ført til at de år­li­ge tverr­kir­ke­li­ge fel­les­mø­te­ne i år nek­ter pres­ter som vil vie like­kjøn­ne­de, del­ta­kel­se.

– Vi har ikke et til­sva­ren­de tverr­kir­ke­lig sam­ar­beid her i dis­trik­tet, så vår uenig­het vil nok føre til lite for­skjell i prak­sis, tror As­le Wi­ka­nes Han­sen.

En fel­les bønne­uke ble av­holdt i ja­nu­ar før Kirke­mø­tet. Hva som skjer nes­te år, har man ikke tatt stil­ling til.

Han­sen er ikke av­vi­sen­de til å møte pres­ter med ulikt syn til et kol­le­gi­alt fel­les­skap hvor det snak­kes om ting.

– Men for oss som sy­nes det Kirke­mø­tet har ved­tatt er så­pass ut­ford­ren­de, øns­ker vi ikke at det på of­fent­li­ge mø­ter gis ut­trykk for et syn som vi me­ner ikke er i sam­svar med Bi­be­lens la­ere, fort­set­ter han.

For ham per­son­lig går gren­sen ved ta­ler­sto­len.

– Det vil­le va­ere å le­gi­ti­me­re og gå god for noe som jeg ikke me­ner er rik­tig, sier han.

Uten­for kris­ten la­ere

Han­sen me­ner at Den nors­ke kir­ke har om­de­fi­nert ek­te­ska­pet på en måte som plas­se­rer kir­ken på ut­si­den av klas­sisk kris­ten la­ere.

I tråd med Pinse­be­ve­gel­sens sen­tra­le an­be­fa­ling, vil han av­stå fra å dele pre­ken- el­ler guds­tje­neste­fel­les­skap med pres­ter og lo­ka­le kir­ker som hev­der et syns­punkt som etter hans syn fra­tar Bi­be­len dens auto­ri­tet.

– Ved å god­ta like­kjøn­net ek­te­skap vel­sig­ner man noe som i Skrif­ten med all ty­de­lig­het og uten unn­tak kal­les synd. Vi tror ikke det­te er et for­tolk­nings­spørs­mål, men sna­re­re et spørs­mål om bi­bel­syn og om kir­ke- sam­funn skal ha man­dat til å om­de­fi­ne­re ek­te­ska­pet i strid med Bi­be­lens en­ty­di­ge bud­skap. I så måte kan man si at det­te ikke bare hand­ler om sam­livs­etikk spe­si­fikt, men også mer ge­ne­relt om hvor langt bort fra Bi­be­lens la­ere man kan be­ve­ge seg og li­ke­vel fort­satt kal­le det for au­ten­tisk og sunn kris­ten teo­lo­gi, me­ner Han­sen.

Vil fort­satt snak­ke

Fi­ladel­fia-pas­to­ren er med­lem i Pre­di­kant­for­enin­gen, en sam­men­slut­ning av rundt 35 pre­di­kan­ter og me­nig­hets­le­de­re fra om lag 15 uli­ke tros­sam­funn i Aren­dal.

– For oss hand­ler det om å kun­ne snak­ke sam­men med pres­ter som har et an­net syn. For min del, sy­nes jeg det er en sunn ting. Da kan vi sit­te sam­men rundt et bord og snak­ke om hvor­dan vi for ek­sem­pel kan for­mid­le jule­bud­ska­pet på en god måte. Det­te er ikke pro­ble­ma­tisk for meg, sier Han­sen.

Sam­ti­dig for­står han at det er and­re som ser langt mer al­vor­lig på ved­ta­ket om å vie like­kjøn­ne­de. Og un­der­stre­ker at det er et mye stør­re skil­le mel­lom viel­se av like­kjøn­ne­de og dåps­spørs­mål.

– Det­te hand­ler om Bi­be­len og hva den sier. Det er en gren­se for hva en me­ner er sunn og bi­belsk la­ere. Vi har gjort et valg, og vel­ger å stå på det som vi har ment og trodd på i noen tu­sen år, fort­set­ter Fi­ladel­fia-pas­to­ren.

Po­la­ri­se­ring

Men på spørs­mål om ved­ta­ket på Kirke­mø­tet i ja­nu­ar får fron­te­ne til å til­spis­se seg, sva­rer han:

– Jeg opp­fat­ter det mer som en po­la­ri­se­ring. Det er blitt et ty­de­li­ge­re skil­le på hvor­dan man ser på Bi­be­len som Guds ord. Hvor gjel­den­de dis­se or­de­ne er i dag og hvor langt man kan dra bud­ska­pet ut i vår sam­tid og sam­ti­dig stå på klas­sisk grunn og som de­les av den sto­re ma­jo­ri­te­ten av kirke­sam­funn på ver­dens­ba­sis i dag, sva­rer As­le Wi­ka­nes Han­sen.

– Ved­ta­ket er om ikke til­spis­set, så har det ty­de­lig­gjort at Den nors­ke kir­ke har valgt seg ut av en ret­ning som har va­ert gjel­den­de in­nen kris­ten­he­ten i all tid, hev­der han.

Hoved­pas­tor Gjermund Ig­land i Aren­dal Mi­sjons­kir­ke, gjør det klart at han de­ler As­le Wi­ka­nes Han­sens syn og den ut­ta­lel­sen som Pinse­be­ve­gel­sen sen­tralt har kom­met med.

– Det­te øns­ker jeg å ut­dy­pe i en fel­les ut­ta­lel­se fra fle­re pas­to­rer i Aren­dal. Ut over det øns­ker jeg ikke å kom­men­te­re saken nå. Jeg er klar over at Mi­sjons­for­bun­det har stilt sine me­nig­he­ter og pas­to­rer fritt. Jeg har gjort sty­ret i Aren­dal Mi­sjons­kir­ke kjent med mitt syn, for­kla­rer Ig­land.

Ikke hørt noe

Prost Kol­bjørn Gun­nar­son har ikke hørt noe fra and­re me­nig­he­ter om at de ikke øns­ker sam­ar­beid. Gun­nar­son til­hø­rer den de­len av Den nors­ke kir­ke som vil vie like­kjøn­ne­de.

– Vi har ikke så ut­strakt sam­ar­beid her lo­kalt som de har i Kris­tian­sand. Vi har sam­ar­beid mel­lom en­kel­te fri­me­nig­he­ter og en­kelt­me­nig­he­ter i kir­ken. Men ikke sto­re fel­les­mø­ter som i vest, for­kla­rer Gun­nar­son.

Vil ven­te

Han har lyst til å ven­te til det kom­mer sig­nal om at det ikke er øns­ke­lig med sam­ar­beid, en­ten det er til en­kelt­pres­ter el­ler til ham selv, med å ut­ta­le seg.

– Jeg hå­per de tar kon­takt med oss, sier Gun­nar­son.

Han på­pe­ker at det ikke er noe nytt at det er uenig­het om vig­sel av like­kjøn­ne­de.

– Det­te er vi jo også ueni­ge om in­ternt i Den nors­ke kir­ke, Jeg sy­nes ikke pas­tor Han­sen er krass i det han me­ner, sier Gun­nar­son.

– For oss i kir­ken er det vik­tig å va­ere rau­se. De and­re fri­me­nig­he­te­ne må ta sine valg. Jeg står lo­jalt for mine pres­ter der­som de får hen­ven­del­ser fra fri­me­nig­he­ter som de opp­le­ver som kre­ven­de, for­sik­rer pros­ten Kol­bjørn Gun­nar­son.

BRYTER: Hoved­pas­tor As­le Wi­ka­nes Han­sen i Fi­ladel­fia Aren­dal me­ner Den nors­ke ki rke bryter med Bi­be­len når den til­la­ter vig­sel av like­kjøn­ne­de. – Jeg kan ikke del­ta på of­fent­li­ge mø­ter hvor det gis ut­trykk for et syn som vi me­ner ikke er i sam­svar med Bi­be­len, sier han.

AVVENTER: – Vi skal va­ere rau­se og øns­ker ikke å luk­ke sam­ar­beid med noen, sier prost Kol­bjørn Gun­nar­son i Aren­dal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.