- Fikk slan­ge til å bite mann

En mann i Aren­dal skal iføl­ge po­li­ti­et blitt tru­et og bitt av en slan­ge i det som kan ha va­ert et lo­kalt nar­ko-opp­gjør.

Agderposten - - Forside -

Iføl­ge le­der av nar­ko­av­snit­tet ved Aren­dal po­liti­sta­sjon, As­bjørn Røed, blir de kri­mi­nel­le mil­jø­ene i Aust-Ag­der bare tøf­fe­re og tøf­fe­re.

– Det­te er mil­jø­er vi van­lig­vis ikke får inn­syn i. Jeg hø­rer jo li­ke­vel en del his­to­ri­er som vit­ner om sva­ert tøf­fe til­stan­der med stor grad av ind­re selv­jus­tis, for­tel­ler Røed.

Bitt av slan­ge

I en av dis­se his­to­rie­ne som Røed vi­ser til skal en nar­ko­man i Aren­dal blitt opp­søkt av frem­me­de menn som had­de med seg en slan­ge. Av grun­ner som As­bjørn Røed ikke kjen­ner til, lot de slan­gen bite man­nen.

Man­nen over­lev­de men har iføl­ge Røed la­ert en lek­se for li­vet.

Sto­re sum­mer

– Når penge­sum­me­ne i for­bin­del­se med salg og kjøp av nar­ko­ti­ka øker, blir også me­to­de­ne for å inn­dri­ve gjel­den tøf­fe­re. På bare et døgn kan ren­ten for et par­ti med nar­ko­ti­ka øke med fle­re hund­re pro­sent, sier Røed.

Når den nar­ko­ma­ne ikke kla­rer å be­ta­le til­ba­ke pen­ge­ne for nar­ko­ti­ka­en han el­ler hun har kjøpt på kri­ta – og inn­dri­ver­ne be­gyn­ner å ban­ke på dø­ra, er gode råd dyre.

– Da hen­der det at en mor el­ler far tøm­mer kon­to­en sin for at søn-

nen el­ler dat­te­ren ikke skal bli slått helse­løs, for­tel­ler han.

Tru­et på li­vet

Ag­der­pos­ten har også tid­li­ge­re brakt his­to­ri­er om folk som har kom­met i nar­ko­gjeld og blitt tru­et på li­vet.

En av dis­se his­to­rie­ne hand­let om en 24 år gam­mel kvin­ne som ble tru­et på li­vet for 9.000 kro­ner.

Da­gen etter at ar­tik­ke­len om 24-årin­gen sto på trykk i Ag­der­pos­ten, kom en ano­nym gi­ver inn­om re­dak­sjo­nen med en kon­vo­lutt som inne­holdt 11.000 kro­ner.

And­re his­to­ri­er har ikke endt så lyk­ke­lig med grov vold og mis­hand­ling som re­sul­tat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.