FAKTA

Agderposten - - NYHETER -

▶ Stor­tin­gets kon­troll- og kon­sti­tu­sjons­ko­mi­té åp­net sak som føl­ge av Dag­bla­dets man­ge av­slø­rin­ger om For­sva­rets salg av ut­ran­gert mi­li­ta­ert ma­te­ri­ell til uli­ke land.

▶ Tid­li­ge­re or­logs­kap­tein Bjørn Stav­rum i For­sva­rets lo­gis­tikk­or­ga­ni­sa­sjon er til­talt av Øko­krim for kor­rup­sjon, un­der­slag, øko­no­misk utro­skap, ty­ve­ri og brudd på eks­port­lo­ven i for­bin­del­se med sal­get av minst 13 ut­ran­ger­te ma­rine­far­tøy­er til para­mi­li­ta­ere i Vest-Afri­ka.

▶ Dag­bla­det har også av­dek­ket at mi­li­ta­ere laste­bi­ler er solgt fra Nor­ge til Eri­trea i strid med FNs vå­pen­em­bar­go, og at 30 belte­vog­ner av ty­pen Häg­glund BV206, som blant an­net kom fra Kon­gens gar­de, ble ut­ført fra Nor­ge av et privat sel­skap til krigs­her­je­de Su­dan. Sel­ska­pet har se­ne­re opp­lyst at belte­vog­ne­ne nå er tatt ut av Su­dan.

▶ For­svars­de­par­te­men­tets in­tern­re­vi­sjon har i til­legg gjen­nom­gått sal­ge­ne av to F-5 ja­ger­fly til sel­ska­pet Northern Ge­ne­ral Leas­ing (NGL) i Texas. De kon­klu­de­rer med at For­sva­ret viss­te sva­ert lite om hva fly­ene skul­le bru­kes til da de ble solgt. Fun­ne­ne var så alvor­li­ge at de­par­te­men­tet vars­let Øko­krim.

▶ Kon­troll­ko­mi­te­en øns­ket også å se på ut­før­sel av belte­vog­ner til Sve­ri­ge, som toll­ve­se­net mis­tenk­te skul­le vi­de­re til Russ­land. Iføl­ge UD skal sel­ger og kjø­per ha opp­lyst at vog­ne­ne skul­le til Sve­ri­ge og at det ald­ri var ak­tu­elt å sen­de dem til Russ­land.

▶ Stor­tin­gets kon­troll­ko­mi­té gjen­nom­før­te hø­rin­ger om sa­ken i april og no­vem­ber 2015. En rek­ke tid­li­ge­re for­svars­mi­nist­re og uten­riks­mi­nist­re har stilt i hø­rin­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.