FAK­TA

Agderposten - - NYHETER -

er den av­gjø­rel­sen som er kla­get inn til stats­ad­vo­kat­em­be­te.

– Der­som stats­ad­vo­ka­ten be­ord­rer gjen­åp­ning av sa­ken vil en an­mod­ning fra Ag­der po­liti­dis­trikt til Kri­pos og va­ere en mulighet som vi vil vur­de­re, men det er alt­så for tid­lig å gi et svar på det, sier Kadde­berg Skaar.

Opp­gitt

Pri­vat­et­ter­fors­ker Gre­te Strøm­me er opp­gitt over by­rå­kra­ti­et hos po­li­ti og på­tale­myn­dig­het.

– Det er kla­re pa­ral­lel­ler i dis­se sa­ke­ne. Det er barn som er borte, og vi vet ikke om de straff­ba­re for­hol­de­ne er opp­hørt, el­ler var opp­hørt i mer enn 25 år da for­el­del­ses­fris­ten ble fjer­net. Akku­rat som Therese-sa­ken er også Ma­ri­an­ne-sa­ken en for­svin­nings­sak, sier Strøm­me.

I sin kla­ge til stats­ad­vo­ka­ten av­vi­ser Strøm­me po­li­ti­ets på­stand om at det ikke fore­lig­ger nye opp­lys­nin­ger som in­ne­ba­erer en rea­lis­tisk mulighet for å opp­kla­re sa­ken, slik po­li­ti­et be­grun­ner sitt av­slag på gjen­opp­ta­kel­se av etter­forsk­nin­gen med.

– Her er det nye opp­lys­nin­ger. Det går ikke an at den­ne sa­ken bare blir lig­gen­de mens by­rå­kra­ti­et ma­ler og ti­den går. 36 år har gått. Nå er det på tide at po­liti­mes­te­ren tar et an­svar. Jeg er klar til å dele de­tal­je­ne med de­di­ker­te etter­fors­ke­re. Jeg sit­ter klar med mitt ma­te­ria­le og ro­per egent­lig et­ter å bli hørt av de­di­ker­te etter­fors­ke­re, sier Gre­te Strøm­me. ▶ Bjørn At­le Ei­de ▶ Ag­der po­liti­dis­trikt har av­slått å gjennopp­ta etter­forsk­nin­gen av for­svin­nin­gen til 6 år gam­le Ma­ri­an­ne Ru­gaas Kn­ut­sen i Ri­sør 28. au­gust 1981.

▶ Be­g­ja­e­rin­gen om ny etter­forsk­ning ble frem­satt et­ter at pri­vat­et­ter­fors­ker Gre­te Strøm­me på veg­ne av Ma­ri­an­nes for­eld­re har gjen­nom­gått etter­forsk­nings­ma­te­ria­let i den over 36 år gam­le sa­ken, som er et av Nor­ges størs­te for­svin­nings­mys­te­ri­er. Strøm­me me­ner å ha gjort funn i do­ku­men­te­ne som bur­de re­sul­te­re i nye etter­forsk­nings­skritt.

▶ Be­g­ja­e­rin­gen ble frem­satt i et møte Ma­ri­an­nes for­eld­re og Strøm­me had­de med Ag­der po­liti­dis­trikt 1. fe­bru­ar i år, et­ter at et­ter at de tre først ble av­vist.

▶ Et­ter en hen­ven­del­se fra Tor­unn Ru­gaas påla Riks­ad­vo­ka­ten Ag­der po­liti­dis­trikt å møte de tre.

▶ Et­ter en ny vur­de­ring me­ner Ag­der po­liti­dis­trikt i sin av­gjø­rel­se av 3. mai i år at det ikke er til­kom­met nye opp­lys­nin­ger som ta­ler for en gjen­opp­ta­kel­se av etter­forsk­nin­gen.

▶ Av­sla­get er an­ket til Ag­der stats­ad­vo­kat­em­be­te.

FOTO: NTB SCANPIX/AGDERPOSTEN/ARKIV

mel­lom for­svin­nin­ge­ne til Ma­ri­an­ne Ru­gaas Kn­ut­sen (6) fra Ri­sør i 1981 og Therese Jo­hann­es­sen (9) fra Dram­men i 1988. og Mor­ten Zien­der, at cold case-grup­pa i Kri­pos også vil se på ma­ri­an­ne-sa­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.