Kraf­tig ned­gang i sal­get av nye bo­li­ger

Agderposten - - NYHETER -

▶ SÅ langt i år er sal­get av nye bo­li­ger 18 pro­sent la­ve­re enn i fjor. I au­gust var sal­get 33 pro­sent la­ve­re enn i sam­me må­ned i fjor. Tal­le­ne kom­mer fram i den må­ned­li­ge sta­ti­stik­ken til Bo­lig­pro­du­sen­te­nes Fore­ning. – Vi ser med en viss be­kym­ring på ned­gan­gen i sal­get av lei­lig­he­ter. Vi tror at det­te har sam­men­heng med inn­stram­nin­ge­ne i bo­lig­låns­for­skrif­ten. Det er nå på tide å eva­lu­ere den­ne for å se på mu­li­ge let­tel­ser for fi­nan­sie­ring av kjøp av nye bo­li­ger. Vi har i dag bedt om et møte med

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.