Nå åp­ner idretts­an­legg for over 150 mil­lio­ner

Den­ne hel­gen åp­ner ny idretts­hall til 94 mil­lio­ner i Grim­stad og nytt fot­ball­an­legg for over 60 mil­lio­ner i Aren­dal. – Det­te vil løf­te idret­ten både i bred­den og top­pen!

Agderposten - - NYHETER - ▶ IDRETTS­AN­LEGG

Det er or­ga­ni­sa­sjons­sjef Svein Li­en i Aust-Ag­der Idretts­krets som sier det­te med be­geist­ring.

– Jeg tror den­ne sat­sin­gen vil føre til fle­re med­lem­mer i de klub­be­ne som bru­ker an­leg­ge­ne, og økt in­ter­es­se både fra pub­li­kum, lo­ka­le og eks­ter­ne topp­idretts­ut­øve­re og alle som dri­ver bredde­idrett, sier han.

Fest fre­dag

Den nye hal­len, som har fått det lan­ge nav­net Spare­ban­ken Sør Amfi Grim­stad, er først ut med sin åp­nings­fest. Klok­ken 16.30 i etter­mid­dag fyl­les hal­len med ak­ti­vi­tet, og alle som vil kan kom­me og se hvor­dan alle sa­ler og rom bru­kes av barn, unge og voks­ne. Selve fes­ten litt se­ne­re på kvel­den er for in­vi­ter­te og på­meld­te.

Det­te er den enes­te hal­len som er byg­get spe­si­elt for fri­idrett mel­lom Stav­an­ger og Bae­rum.

For­ven­ter økte re­sul­ta­ter

– Du kan ikke hev­de deg på topp i fri­idrett uten å kun­ne tre­ne hele året. Nå som vi har fått den­ne hal­len, kan fri­idretts­ut­øve­re fra hele Sør­lan­det få mye bed­re kva­li­tet på tre­nin­gen sin. Det gjel­der både bred­de og topp. Så jeg tror vi kan for­ven­te at de sports­li­ge re­sul­ta­te­ne øker, sier Svein Li­en.

Det tror dag­lig le­der av hal­len, Søl­vi Mein­seth, også.

– Nå kan vi få fle­re inn i idret­ten, og der­med kan vi også få fle­re fram. Barn og unge blir kjent med fle­re idret­ter, for­di de ser de her, og vil kan­skje byt­te idrett i ste­det for bare å slut­te hvis de blir lei. Fram til nå har elite­ut­øve­re trent i par­ke­rings­hus hvis det har va­ert snø og is om vin­te­ren. Det blir noe an­net når de kan tre­ne in­ne i en topp mo­der­ne hall. Nå kan de føl­ge tre­nings­pla­nen sin hele året, sier hun.

Mer enn fri­idrett

Men hun på­pe­ker at hal­len er la­get for man­ge fle­re enn fri­idretts­ut­øver­ne. Den har for ek­sem­pel:

● Ak­ti­vi­tets­rom med myke mat­ter på gul­vet. Eg­net for kamp­sport, yoga og dans. ● Ball­spill­fla­te med hånd­ball­bane­stør­rel­se som kan de­les i tre med skille­veg­ger, og kan bru­kes for de van­ligs­te ball­idret­ter. Med hånd­ball­mål, bas­ket­kur­ver, vol­ley­ballog bad­min­ton­ba­ner.

● Klatre­hall med 230 kvad­rat­me­ter klatre­veg­ger med ca 11 me­ter høye klatre­veg­ger og la­ve­re buldre­vegg. ● Rom med 25 spin­ningsyk­ler.

● Styrke­rom med vek­ter og step­kas­ser for 25 per­soner, trede­møl­le, vekt­løf­ting, slyn­ger.

● Rundt ball­fla­ta lig­ger fri­idretts­om­rå­det, med 200 me­ters rund­løpe­bane med do­ser­te svin­ger for løp, flat løpe­bane, 60, 80 og 100 me­ters rett sprint­bane, lengde­grop med sand for van­lig leng­de og for tre­steg, kule­støt­sek­tor, høyde­hopp, stav­sprang, spyd­kast­tre­ning mot opp­spent seil og sleg­ge- og dis­kos­tre­ning mot ned­fell­bart nett.

1 mil­lion på hvert med­lem

Det er Sø­rild Fri­idretts­klubb som ei­er og dri­ver den nye hal­len. Med en pris­lapp som tro­lig vil lig­ge rundt 94-95 mil­lio­ner kro­ner, har de 100 med­lem­me­ne nes­ten tatt på seg en mil­lion i løft hver. Søl­vi Mein­seth har sagt ja til en halv stil­ling i klub­ben for å dri­ve hal­len, og hun har godt håp om at det skal gå greit. Drifts­bud­sjet­tet lig­ger på rundt 2 mil­lio­ner kro­ner, og de må hun sør­ge for at kom­mer inn.

Lite gjeld

– Vi får ikke vel­dig mye gjeld, det blir godt un­der 10 mil­lio­ner kro­ner tak­ket va­ere tippe­mid­ler, of­fent­lig støt­te, spon­so­rer, dug­nad og an­nen støt­te. Vi må få leid ut hal­len litt mer enn det vi har per i dag, men jeg har godt håp om at det vil gå seg til, sier hun.

Både idretts­klub­ber og sko­ler har av­ta­ler om hall­tid, og det er mye ak­ti­vi­tet i hal­len al­le­re­de. ▶ Norac sta­dion åp­ner søn­dag ▶ Les mer om det på side 38-39

MYE AK­TI­VI­TET AL­LE­RE­DE: Her er 8. klas­se fra Hol­vi­ga ung­doms­sko­le og tes­ter fri­idretts­de­len av Spare­ban­ken Sør Am­fiGrim­stad: – Det er førs­te gang vi tre­ner fri­idrett in­nen­dørs, og det er ty­de­lig at ele­ve­ne sy­nes det er gøy, sier gym­la­erer Odd Vau­le (i...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.