Vil ha «ha­vari­kom­mi­sjon»

Ar­bei­der­par­ti­et har ha­va­rert, me­ner fyl­kes­ord­fø­rer i Sør-Trøn­de­lag, To­re O. Sand­vik (Ap), som vil ha grun­di­ge undersøkelser av det dår­li­ge val­g­re­sul­ta­tet.

Agderposten - - NYHETER -

– Vi er av­hen­gi­ge av at vi kom­mer til bunns i hvor­dan det kun­ne skje. Vi må snu alle stei­ner. Jeg fryk­ter vi skal gå for en har­moni­mo­dell og fort­set­te som før og tro at så len­ge vi alle er ven­ner, så går ting over. Det kan vi ikke. Vi har mis­tet 70.000 stem­mer i lø­pet av fire år med blå­blå re­gje­ring. Det er dypt al­vor­lig for Ap og so­sial­de­mo­kra­ti­et, sier han til Adresse­avi­sen.

Han er enig med Ar­bei­der­par­ti-ord­fø­rer Ri­ta Ot­ter­vik i Trond­heim som vil ha en ha­vari­kom­mi­sjon. Par­ti­ets sen­tral­sty­re har imid­ler­tid gått inn for en eva­lu­e­ring som skal kon­klu­de­re al­le­re­de nes­te uke.

Sand­vik kri­ti­se­rer ano­ny­me kil­der som har sagt til VG at nest­le­der Trond Gis­ke har ho­ved­an­sva­ret, og av­vi­ser an­tyd­nin­ger om at Gis­ke for­sø­ker å po­si­sjo­ne­re seg for å ta over le­der­ver­vet. Han me­ner noen i par­ti­et for­sø­ker å star­te en makt­kamp, men sier det ikke er noe parti­or­ga­ni­sa­sjo­nen øns­ker seg.

– Jeg hå­per på uro, el­ler kraf­ti­ge dis­ku­sjo­ner nå. Vi må ta et skik­ke­lig opp­gjør med oss selv. Vi må få ting på bor­det. Da må vi ikke star­te med kon­klu­sjo­ne­ne, sier han vi­de­re. (©NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

KJØR DE­BATT: Dis­ku­sjo­nen om hva som gikk galt da Ar­bei­der­par­ti­et tap­te val­get på man­dag, er i full gang i par­ti­et. Her er nest­le­der Trond Gis­ke og parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re un­der tirs­da­gens presse­kon­fe­ran­se et­ter Aps sen­tral­styre­møte. Der ble det...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.