Gran­de og Ra­ja he­te stats­råds­kan­di­da­ter

Tri­ne Skei Gran­de, Abid Ra­ja, Svein­ung Rote­vatn, Ter­je Brei­vik, Ola Elve­stu­en og Guri Mel­by opp­gis som Ven­st­res he­tes­te stats­råds­kan­di­da­ter.

Agderposten - - NYHETER -

I Dag­bla­det­blir parti­le­der Tri­ne Skei Gran­de, nest­le­der­ne Ter­je Brei­vik og Ola Elve­stu­en, samt stor­tings­re­pre­sen­tant Abid Ra­ja om­talt som «Ven­st­res mest åpen­ba­re stats­råds­kan­di­da­ter».

Fle­re kil­der VGhar snak­ket med, pe­ker på Svein­ung Rote­vatn og Guri Mel­by i til­legg til Gran­de og Ra­ja.

Men skal det skje, må Ven­st­re først si ja til stats­mi­nis­ter Er­na Sol­bergs (H) stå­en­de in­vi­ta­sjon om å gå i re­gje­ring – om så bare med Høy­re, Frem­skritts­par­ti­et og Ven­st­re – og med KrF uten­for. Parti­le­de­ren selv har tatt lang­helg et­ter at hun av­lys­te hele som­mer­fe­rien for å dri­ve valg­kamp. Det for­hind­rer ikke vok­sen­de spe­ku­la­sjo­ner om at Ven­st­re kan va­ere på glid for å gå inn i en blå­blå-grønn re­gje­ring.

– For å kom­me i po­si­sjon, må vi set­te oss ned og for­hand­le, sa Gran­de til NTB et­ter det førs­te son­de­rings­mø­tet med de fire bor­ger­li­ge parti­le­der­ne i stats­mi­nis­ter­bo­li­gen da­gen et­ter val­get.

Og til VG har Gran­de ut­talt at hun er lei av å få gjen­nom­slag for man­ge vik­ti­ge sa­ker, uten å få «kred» for job­ben.

Det er den nye stor­tings­grup­pen som gir for­hand­lings­man­dat for sam­ta­le­ne med de øvri­ge par­ti­ene på bor­ger­lig side. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.