Klar­sig­nal for å ut­vi­de til­skud­det til sjø­folk

Agderposten - - NYHETER -

▶ EØS-TILSYNET ESA gir grønt lys for at til­skudds­ord­nin­gen for sjø­folk kan ut­vi­des med rundt 80 mil­lio­ner kro­ner i året fram til 2026.

Ut­vi­del­sen gjel­der for skip i uten­riks­fart som er re­gist­rert i det nors­ke NIS­re­gis­te­ret, opp­ly­ser ESA i en presse­mel­ding.

Til­skudds­ord­nin­gen går ut på at re­de­re får til­bake­be­talt skatt og ar­beids­gi­ver­av­gift for EØS-sjø­folk på norsk­re­gist­rer­te skip.

– Re­de­re som tid­li­ge­re har fått til­bake­be­talt 26 pro­sent av skatt og ar­beids­gi­ver­av­gif­ten for sjø­folk på sli­ke skip, kan nå kre­ve full re­fu­sjon, skri­ver ESA.

For­må­let med ord­nin­gen er å gjø­re det mer at­trak­tivt å an­set­te sjø­folk fra Nor­ge el­ler and­re EØS-land i en sek­tor med hard in­ter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.