Vol­ks­wa­gen til­bake­kal­ler over 4 mil­lio­ner bi­ler i Ki­na

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ BILPRODUSENTEN Vol­ks­wa­gen skal til­bake­kal­le over 4.8 mil­lio­ner bi­ler solgt i Ki­na på grunn av mu­li­ge pro­ble­mer med kol­li­sjons­pu­te­ne.

Den tys­ke bilprodusenten skal til­bake­kal­le 4.86 mil­lio­ner bi­ler solgt på det ki­ne­sis­ke mar­ke­det, skri­ver Fi­nan­ci­al Ti­mes.

Bi­le­ne som til­bake­kal­les er ut­styrt med air­ba­ger pro­du­sert av det ja­pans­ke sel­ska­pet Ta­ka­ta, iføl­ge Ki­nas for­bru­ker­om­bud. Til­bake­kal­lin­gen, som trer i kraft i mars 2018, om­fat­ter både im­por­ter­te og ki­ne­sisk­pro­du­ser­te kjøre­tøy, noen av dem fra 2005.

I til­legg til Vol­ks­wa­gen har også and­re pro­du­sen­ter til­bake­kalt bi­ler på grunn av en mu­lig feil med kol­li­sjons­pu­te­ne fra den ja­pans­ke pro­du­sen­ten. Ta­ka­ta opp­lys­te i juni at de had­de sendt inn kon­kurs­be­g­ja­e­ring i det som har va­ert bil­in­du­stri­ens størs­te sik­ker­hets­skan­da­le.

Tid­li­ge­re i sep­tem­ber ble det kjent at nes­ten 2 mil­lio­ner Vol­ks­wa­gen-bi­ler til­bake­kal­les i Ki­na på grunn av feil på ben­sin­pum­pen, som kan føre til at mo­to­ren stan­ser. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.