Nors­ke ar­beids­gi­ve­re tror på fle­re an­set­tel­ser

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ NORS­KE ar­beids­gi­ve­re er smått op­ti­mis­tis­ke og tror på noe fle­re ny­an­set­tel­ser i ti­den fram­over, vi­ser en un­der­sø­kel­se fra be­man­nings­by­rå­et Man­powerGroup.

Sel­ska­pets fers­ke ar­beids­mar­keds­baro­me­ter for fjer­de kvar­tal vi­ser en «nøk­tern op­ti­mis­me» i det nors­ke ar­beids­mar­ke­det, iføl­ge kon­sern­sjef Maal­frid Brath.

– Vi har sett en po­si­tiv ut­vik­ling gjen­nom de sis­te må­lin­ge­ne. Nå ser vi at stem­nin­gen er litt mer av­ven­ten­de enn i for­ri­ge kvar­tal, men ho­ved­tren­den er fort­satt po­si­tiv, og kur­ven pe­ker opp­over, sier Brath.

Det er ven­tet opp­be­man­ning i seks av ni sek­to­rer, iføl­ge un­der­sø­kel­sen. Ster­kest op­ti­mis­me er det in­nen­for olje og gass.

– Økt lete­ak­ti­vi­tet og fle­re nye olje­funn har gitt for­ny­et op­ti­mis­me til ar­beids­gi­ve­re i sek­to­ren. Det­te er kjaer­kom­ne ny­he­ter for et stort an­tall fag­la­er­te ar­bei­de­re over hele lan­det, sier Brath.

Op­ti­mis­men er størst i Midt­Nor­ge, mens den er la­vest i Sør-Vest, iføl­ge un­der­sø­kel­sen. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.