Be­kym­ret for ko­rall­re­ve­ne i Nor­ge

For­su­rin­gen i de­ler av Norske­ha­vet skjer ras­ke­re enn tid­li­ge­re må­lin­ger har­vist,ifølge­en­ny rap­port. Det er dår­lig nytt for kald­tvanns­ko­rall­rev langs kys­ten.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

For tre år si­den ble det gjort be­reg­nin­ger over hvor­for for­su­rin­gen skjer i de­ler av Norske­ha­vet.

Men en fersk rap­port, som ble le lagt fram tors­dag, vi­ser at ut­vik­lin­gen går ras­ke­re i dyp­van­net enn hva som tid­li­ge­re er målt.

Kli­ma- og miljø­mi­nis­ter Vi­dar Hel­ge­sen (H) fin­ner det uro­vek­ken­de.

– Økt for­su­ring kan for­and­re li­vet i ha­vet over tid. Det kan på­vir­ke de­ler av grunn­la­get for na­e­rings­virk­som­het langs kys­ten. Det­te un­der­stre­ker al­vo­ret i de klima­end­rin­ge­ne vi står over­for, sier han.

Sa­er­lig sår­ba­re

Langs norske­kys­ten fin­nes det rike fore­koms­ter av kald­tvanns­ko­rall­rev. Dis­se er sår­ba­re når ha­vet blir su­re­re og kan i ver­ste fall dø ut el­ler bli ut­kon­kur­rert av ar­ter som tå­ler for­su­rin­gen bed­re.

Hel­ge­sen på­pe­ker at kon­se­kven­se­ne er sva­ert al­vor­li­ge om ko­rall­re­ve­ne dør ut.

– De er vik­ti­ge for øko­sys­te­met i ha­vet og sør­ger for mat og leve­sted for man­ge and­re ar­ter, som bros­me, sei og uer, sier han.

Pro­ses­sen med for­su­ring skjer t at de­ler av CO2-ut­slip­pe­ne til atmos­fa­eren tas opp og lag­res i ver­dens­ha­ve­ne. Re­sul­ta­tet er at ha­vet blir su­re­re, på­pe­kes det i rap­por­ten.

I til­legg har kal­de­re vann evne til å ta opp mer CO2 enn var­me­re vann. De nors­ke om­rå­de­ne er der­for spe­si­elt sår­ba­re, sa­er­lig hav­om­rå­de­ne lengst i nord.

– Sto­re kon­se­kven­ser

Økt ned­bør, is­smel­ting og av­ren­ning fra el­ver svek­ker dess­uten ha­vets evne til å nøy­tra­li­se­re for­urens­nin­gen, på­pe­ker klima­mi­nis­te­ren.

– For­su­rin­gen av ha­vet kan få sto­re kon­se­kven­ser for mil­jø­et i de ark­tis­ke ha­ve­ne som al­le­re­de er på­vir­ket av sti­gen­de tem­pe­ra­tu­rer og smel­ten­de sjøis, sier Hel­ge­sen.

Rap­por­ten ble lagt fram på fag­dag i regi av Miljø­di­rek­to­ra­tet og Bjerk­nes­sen­te­ret tors­dag.

Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet, Norsk insti­tutt for vann­forsk­ning og Uni Rese­arch har over­vå­ket hav­for­su­ring i alle nors­ke hav­om­rå­der på opp­drag for Miljø­di­rek­to­ra­tet si­den 2010.

I FARE: Langs norske­kys­ten fin­nes det rike fore­koms­ter av kald­tvanns­ko­rall­rev.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.