SAS-strei­ken er av­blåst – kon­flik­ten ble av­ver­get

Pilot­strei­ken i SAS ble av­blåst i går og en gi­gan­tisk opp­trap­ping av kon­flik­ten ble der­med av­ver­get.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

SAS inn­stil­te til sam­men hund­re av­gan­ger før klok­ka 14 tors­dag på grunn av den over­hen­gen­de streike­fa­ren og for å mi­ni­me­re kon­se­kven­se­ne for de rei­sen­de mest mu­lig.

Løs­nin­gen på kon­flik­ten kom i 4-ti­den natt til tors­dag et­ter at Norsk Fly­ger­for­bund og Pa­rat møt­te mot­par­ten NHO Luft­fart og SAS til ufor­mel­le sam­ta­ler på Riks­mek­le­rens kon­tor klok­ka 14 ons­dag.

– Vi har fått gjen­nom­slag for våre vik­tigs­te krav. Det­te gjør at vi kan an­be­fa­le av­ta­len for våre med­lem­mer, sier for­hand­lings­le­der­ne Jens Lippe­stad i Norsk Fly­ger­for­bund og Jan Le­vi Skogvang i Pa­rat.

– Den en­de­li­ge av­ta­len er til­na­er­met det sam­me til­bu­det vi ga SAS un­der mek­lin­gen i hel­gen. I det­te til­bu­det had­de vi struk­ket oss sva­ert langt for å unn­gå en streik. Den usik­ker­he­ten som er skapt de sis­te da­ge­ne, har så­le­des va­ert helt unød­ven­dig, sier Lippe­stad.

SAS skri­ver i en presse­mel­ding at den tre­åri­ge ta­riff­av­ta­len som nå er inn­gått, er i tråd med av­ta­le­ne som ny­lig er un­der­teg­net med svens­ke og dans­ke pi­lot­for­enin­ger.

– Vi er gla­de for at vi nå har blitt eni­ge om en ny av­ta­le, og

at vi der­med har unn­gått en streik som vil på­vir­ke våre kun­der, sier Eivind Bjur­strøm som har for­hand­let for SAS.

Med av­ta­len med nors­ke pi­lot­for­enin­ger har SAS nå opp­nådd enig­het med alle pi­lot­for­enin­ger i de tre skan­di­na­vis­ke lan­de­ne. For­hand­lings­le­der­ne opp­gir at av­ta­len sik­rer at hele og fas­te stil­lin­ger er hoved­re­ge­len. I til­legg kom­mer en lønns­øk­ning på seks pro­sent over tre år. Til slutt er det blitt enig­het om end­rin­ger i fe­rie­av­vik­lin­gen for pi­lo­te­ne. Øns­ket om mer helge­fri ble ikke inn­fridd, mens be­last­nin­ge­ne er sen­ket over tid. den størs­te ut­ford­rin­gen i mek­lin­gen har iføl­ge Skogvang va­ert ut­ta­lel­se­ne fra NHO-di­rek­tør Tor­bjørn Lothe og kon­sern­sjef Rick­ard Gus­tavs­son.

– Det vi nå har fått, er i tråd med hva de har fått i de and­re skan­di­na­vis­ke lan­de­ne og det som lå på bor­det i mek­lin­gen da vi gikk fra hver­and­re for noen da­ger si­den, sier Skogvang. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

ENI­GE: Norsk Fly­ger­for­bund og Pa­rat har opp­nådd enig­het med NHO Luft­fart/SAS om en ny ta­riff­av­ta­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.