1 AV 4 BOLIGSALG EN­DER I KON­FLIKT

Agderposten - - NYHETER -

▶ En bo­lig­kjø­pers størs­te be­kym­ring er at bo­li­gens til­stand kan va­ere dår­li­ge­re enn for­ven­tet, ▶ For­bru­ker­rå­det har av­dek­ket at syv av ti bo­li­ger vi­ser seg å ha feil og mang­ler.

▶ Halv­par­ten av dis­se opp­da­ges ikke før seks år et­ter sal­get.

▶ Tall fra for­sik­rings­bran­sjen vi­ser at 1 av 4 boligsalg en­der i kon­flikt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.