Stjal al­ko­hol­fri øl – og le­vegg

Eier­ne av en hyt­te i Hom­bor­sund i Grim­stad kan ikke skjøn­ne mo­ti­va­sjo­nen til ty­ve­ne som her­jet med hyt­ta de­res ny­lig.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Frank Johannessen frjo@ag­der­pos­ten.no

Fre­dag etter­mid­dag kom hytte­ei­er­ne til det kje­de­li­ge sy­net, og meld­te det hele til po­li­ti­et. klok­ken 14.18.

Dø­ra til en in­te­grert bod på bak­si­den var brutt opp og der had­de noen for­synt seg med en gress­klip­per, en mo­tor­sag og di­ver­se and­re sa­ker. Men verk­tøy­kas­sa sto igjen.

Et lite kjøle­skap med al­ko­hol­fritt øl had­de de også for­synt seg av.

Så had­de de brukt verk­tøy til å skru løs to le­veg­ger som så er tatt med.

– Hva skal folk med slike ting? Det er så ir­ri­te­ren­de når vi kjø­rer langt for å kom­me til hyt­ta og så kom­mer vi til et rib­bet sted, sier en opp­gitt hytte­ei­er til Ag­der­pos­tens fo­to­graf på ste­det.

De er ikke sik­re på om alt vil er­stat­tes av for­sik­rin­gen, og ser med be­kym­ring på all ti­den som vil gå med på å fik­se opp etter ty­ve­nes her­jing.

FOTO: ELISABETH GROSVOLD

SKRUDD LØS: Her, på kan­ten av ve­ran­da­en på hyt­ta i Hom­bor­sund, sto det egent­lig le­vegg. Den er stjå­let – sam­men med lett-øl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.