Ny kom­mu­nal­sjef i Grim­stad

Agderposten - - NYHETER -

▶ GRIM­STAD: Hei­di Sten-Hal­vor­sen er til­satt som kom­mu­nal­sjef for sam­funns- og miljø­sek­to­ren i Grim­stad kom­mu­ne, mel­der kom­mu­nen i en mel­ding.

Sten-Hal­vor­sen job­ber nå som en­hets­le­der for Plan-, mil­jø- og land­bruks­en­he­ten i kom­mu­nen. Hun er ut­dan­net bygg­in­ge­ni­ør og land­skaps­ar­ki­tekt. Hun har ar­bei­det som areal­plan­leg­ger både i pri­vat og of­fent­lig sek­tor. StenHal­vor­sen be­gyn­te førs­te gang i Grim­stad kom­mu­ne i 1997 før hun gikk over i pri­vat sek­tor. Hun var til­ba­ke i Grim­stad kom­mu­ne igjen i 2009. Sten-Hal­vor­sen har va­ert kon­sti­tu­ert kom­mu­nal­sjef ved to tid­li­ge­re an­led­nin­ger. Hun har lang kom­mu­nal er­fa­ring og bred fag­lig kom­pe­tan­se. Hun til­trer stil­lin­gen 1. ok­to­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.