Ri­si­ke­rer å hav­ne i feng­se­let for å ha røkt hasj i – ja, nett­opp: Feng­se­let...

Agderposten - - NYHETER -

▶ TIL­TALT: 50-årin­gen ri­si­ke­rer å hav­ne i feng­se­let for å røkt hasj i – ja, nett­opp: I feng­se­let

... Al­le­re­de før han ble slup­pet ut – an­gi­ve­lig for å star­te et nytt og bed­re liv, klar­te 50-årin­gen å kva­li­fi­se­re seg selv for nok et feng­sels­opp­hold. Det­te skjed­de da han un­der so­ning i Aren­dal feng­sel ble tatt for hasj­røy­king. Iføl­ge til­ta­len skal han også ha svel­get to nar­ko­tis­ke tab­let­ter som ikke var for­skre­vet av lege. At han øyen­syn­lig ikke had­de la­ert noe av feng­sels­opp­hol­det, vi­ser en be­slags­rap­port fra april 2017 – åtte må­ne­der etter at han ble slup­pet ut. På man­nens bo­pel ble det iføl­ge po­li­ti­et fun­net 15 va­lium­tab­let­ter som hel­ler ikke var for­skre­vet av lege. Man­nen står også til­talt for å ha for­latt lei­lig­he­ten sin med et bren­nen­de stea­rin­lys. Iføl­ge til­ta­len an­ten­te stea­rin­ly­set gjen­stan­der som sto på bor­det og skap­te noen svi­mer­ker i en sofa. I til­legg opp­sto det en røyk­ut­vik­ling i lei­lig­he­ten som før­te til at brann­ve­se­net kom til ste­det. Straffe­sa­ken mot man­nen kom­mer opp for AustAg­der ting­rett se­ne­re i høst.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.