Må dek­ke re­du­sert til­skudd

Agderposten - - NYHETER -

▶ STA­TEN har re­du­sert stats­til­skud­det til Aust-Ag­der kul­tur­his­to­ris­ke sen­ter med 5 millioner kroner.

Der­med må Aren­dal gå inn med 600.000 kroner. Grim­stad må yte 350.000 kroner og AustAg­der fyl­kes­kom­mu­ne går inn med 1.850.000 kroner, for dek­ke inn­tekts­bort­fal­let.

Den sto­re kul­tur­sat­sin­gen for kom­mu­nen i åre­ne frem­over blir Mu­sik­kens Hus, der både Kul­tur­sko­len og and­re får hø­ve­li­ge lo­ka­ler un­der ett tak.

MU­SIK­KENS HUS: Kul­tur­li­vet i Aren­dal jub­ler for eget hus. Pro­sjek­tet er kost­nads­reg­net i stør­rel­ses­or­den 5–6 millioner kroner. 4 millioner er lagt inn fra og med 2019. Res­ten av be­lø­pet er fore­slått fi­nan­siert ved blant an­net re­du­ser­te drifts­kost­na­der til­knyt­tet Munke­hau­gen.

ET AV DE STO­RE LØFTENE: Nye Ro­lig­he­den sko­le skal stå fer­dig til skole­året 2019-2020. Det er en av fle­re sto­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.