Skal ikke øke låne­gjel­den ut­over 2015-ni­vå­et

Agderposten - - NYHETER -

▶ RÅDMANNEN pre­si­se­rer i bud­sjett­for­sla­get noen øko­no­mis­ke hand­lings­reg­ler:

Låne­gjel­den som be­las­ter kom­mu­nens drift di­rek­te skal ikke økes ut­over 2015-ni­vå­et i plan­pe­rio­den, dvs. 2,8 mrd. kroner.

• De­ler av ut­byt­tet fra Ag­der Ener­gi AS skal fri­gjø­res fra

drifts­bud­sjet­tet og bi­dra til å hol­de låne­gjel­den ne­de.

• Det gjen­nom­fø­res salg av ei­en­dom slik at låne­gjel­den kan be­gren­ses.

• Et po­si­tivt net­to drifts­re­sul­tat på minst 1,75 %.

• Opp­ar­bei­del­se av dis­po­si­sjons­fond til å møte sving­nin­ger. Usik­re fak­to­rer:

Frie inn­tek­ter – an­slag for nivå og de­fla­tor.

• Skjønns­mid­ler • Pen­sjons­kost­na­der • Lønns­opp­gjør 2017 (og 2018) • Sat­sings­om­rå­der i stats­bud­sjet­tet.

• Stat­li­ge fø­rin­ger for pri­sing, til­skudd og and­re ord­nin­ger. • Rente­ut­vik­ling.

• De­mo­gra­fi og tje­neste­ut­vik­ling i 4-års per­spek­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.