TRE HOVEDUTFORDRINGER

Agderposten - - NYHETER -

Leve­kår:

▶ Høy ar­beids­le­dig­het, man­ge unge uføre, lav gjen­nom­snitts­inn­tekt i be­folk­nin­gen, man­ge ens­li­ge for­sør­ge­re, høy dø­de­lig­het og be­ty­de­lig an­tall unge som ikke full­fø­rer vi­dere­gå­en­de ut­dan­ning.

▶ Unge uten fag­brev el­ler stu­die­kom­pe­tan­se har pre­get so­sial­sta­ti­stik­ken for Aren­dal over tid.

De­mo­gra­fi:

▶ An­tall eld­re inn­byg­ge­re øker, mens barne­tal­le­ne går ned. ▶ Kom­mu­nens tje­nes­ter må om­prio­ri­te­res, og det må leg­ges til­strek­ke­lig med mid­ler til de tje­nes­te­ne som vokser i be­hov.

Øko­no­misk hand­lings­rom:

▶ Kjenne­tegn de sis­te åre­ne har va­ert at lø­pen­de drift har spist opp tid­li­ge­re re­ser­ver, samt at høy låne­gjeld har pres­set et stramt drifts­bud­sjett.

▶ By­sty­ret har ved­tatt fle­re hand­lings­reg­ler som skal sik­re et øko­no­misk hand­lings­rom frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.