For tid­lig å kom­men­te­re

Agderposten - - NYHETER -

▶ DE til­lits­valg­te ble ori­en­tert om bud­sjett­for­sla­get, sam­ti­dig som rådmannen la det frem for po­li­ti­ker­ne.

Ag­der­pos­ten har va­ert i kon­takt med ho­ved­til­lits­valg­te for fag­for­enin­ge­ne Del­ta, Fag­for­bun­det, Syke­plei­er­for­bun­det og Ut­dan­nings­for­bun­det.

Samt­li­ge gir ut­trykk for at det for tid­lig å kom­men­te­re bud­sjett­for­sla­get. Men de lo­ver at de skal ha sine inn­spill på plass i god tid før po­li­ti­ker­ne be­gyn­ner sin be­hand­ling.

in­ves­te­rin­ger frem­over. De nes­te fire åre­ne skal det in­ves­te­res 1,6 mil­li­ar­der kroner på en rek­ke fel­ter i Aren­dal kom­mu­ne.

DE­MO­GRA­FI: An­tall eld­re inn­byg­ge­re i Aren­dal øker, mens barne­tal­le­ne min­ker. Kom­mu­nens tje­nes­ter må om­prio­ri­te­res.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.