Laves­te le­dig­het på 42 år i Eng­land

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN -

▶ ARBEIDSLEDIGHETEN i Stor­bri­tan­nia er nå på sitt laves­te nivå på 42 år, men lønns­ni­vå­et vokser langt mind­re enn in­fla­sjo­nen. Le­dig­he­ten for tre­må­ne­ders­pe­rio­den ut juli var på 4,3 pro­sent, det laves­te ni­vå­et si­den 1975, vi­ser tall fra det bri­tis­ke sta­tis­tis­ke sen­tral­by­rå­et (ONS). 32,1 millioner men­nes­ker er re­gist­rert som ar­beids­ta­ke­re i Stor­bri­tan­nia, en øk­ning på 181.000 per­soner gjen­nom mai, juni og juli.(©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.