Japan tror Nord-Korea «har Guam i tan­ke­ne» ved mis­sil­tes­ter

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

▶ TOKYO: Ja­pans for­svars­mi­nis­ter sier fre­dag at han tror Nord-Korea «had­de Guam i tan­ke­ne» da de gjen­nom­før­te sin hittil sis­te mis­sil­test.

Le­del­sen i Pyong­yang har tru­et med å om­slut­te det ame­ri­kans­ke stil­le­havster­ri­to­ri­et Guam i flam­mer, noe som har fram­pro­vo­sert kraf­ti­ge ad­vars­ler fra Trump.

Ja­pans for­svars­mi­nis­ter Itsu­no­ri Ono­de­ra sier at fre­da­gens mis­sil, som fløy over Japan, had­de en rekke­vid­de på 3.700 me­ter. «Langt nok til å nå Guam», som er 3.400 kilo­me­ter unna Nord-Korea.

–Vi kan selv­føl­ge­lig ikke ta for gitt at det var Nord-Koreas hen­sikt, men gitt det jeg sa, tror jeg de har Guam i tan­ke­ne.

Sam­ti­dig ad­va­rer han om at lig­nen­de hand­lin­ger fra Nord-Korea vil fort­set­te å fin­ne sted, et­ter­som re­gi­met gir blaf­fen i de nye sank­sjo­ne­ne det ble enig­het om i FNs sik­ker­hets­råd.

NATO-sjef Jens Stol­ten­berg og USAs uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son ber det glo­ba­le sam­fun­net om å ta nye skritt etter den nye mis­sil­tes­ten fre­dag mor­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.