FAK­TA

Agderposten - - HELG -

lang! Rundt reg­net har vi 10.000 m2 med tareskog el­ler 100 millioner tonn tare.

Hvil­ken ver­di har de?

Ja­vel, så har vi mye tareskog, men hva så? Hvil­ken ver­di har det?

Tareskog er en del av den «blå sko­gen» som vokser i sjø­en. Sam­men med sjø­gres­sen­ger, salt­my­rer, og tro­pis­ke man­gro­ve­sko­ger, er de like vik­ti­ge som regn­skog og an­nen ter­re­strisk skog for opp­tak av klima­gas­sen CO2 og pro­duk­sjon av ok­sy­gen.

I til­legg til å va­ere pri­maer­pro­du­sen­ter og bi­dra til CO2-ba­lan­sen, har tare­sko­gen også and­re vik­ti­ge nøk­kel­rol­ler i ma­ri­ne øko­sys­te­mer. De dan­ner blant an­net en tre­di­men­sjo­nal struk­tur og ha­bi­tat (leve­om­rå­de) for and­re or­ga­nis­mer.

Ta­ren har også en di­rek­te ver­di for oss som rå­stoff. Hvert år høs­tes ca. 150. 000 tonn tare for ut­vin­ning av al­gi­nat, et na­tur­lig sti­vel­ses­mid­del som fin­nes i ta­ren. Al­gi­na­te­ne be­nyt­tes til å for­tyk­ke, sta­bi­li­se­re og dan­ne ge­le­er og be­nyt­tes i man­ge hund­re uli­ke pro­duk­ter. De an­ven­des for å gjø­re sveise­elek­tro­der gnist­frie, til å ta tann­av­trykk for pro­te­ser, til å gjø­re bom­ulls­trykk­far­ger pas­se tykt­fly­ten­de, for å få rett kon­sis­tens på sau­ser og ge­le­er, og ▶ Ver­di­er er tema for Forsk­nings­da­ge­ne som hol­des i sis­te halv­del av sep­tem­ber.

▶ 16. sep­tem­ber blir det eget fortsk­nings­torg i Aren­dal.

▶ Forsk­nings­da­ge­ne i Ag­der ar­ran­ge­res blant an­net av UiA, Sør­lan­det syke­hus og Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet, Fløde­vi­gen.

▶ UiA ar­ran­ge­rer fors­ker­kon­fe­ran­se for 5. klas­sin­ger på Cam­pus Grim­stad – tors­dag 28. sep­tem­ber.

▶ UiA er også an­svar­lig for pro­sjek­tet «Møt en Ag­der-fors­ker» på vi­dere­gå­en­de sko­ler i Aust- og Vest-Ag­der – uke 38, 39 og 40.

▶ Ag­der­pos­ten har åp­net spal­te­ne for kro­ni­kø­rer i for­bin­del­se med forsk­nings­da­ge­ne.

FOTO: KJELL MAGNUS NORDERHAUG.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.