Siv Jen­sen gjør klart for ned­brem­sing

Agderposten - - NYHETER -

▶ SIV Jen­sen kom­mer til Stor­tin­get med et bud­sjett hvor sto­re sum­mer er bun­det opp til for­svar, sam­ferd­sel og syke­hus. Sam­ti­dig brem­ser hun ned olje­penge­bru­ken. Bud­sjet­tet ba­erer preg av at det går bed­re for norsk øko­no­mi. Le­dig­he­ten er la­ve­re, sys­sel­set­tings­gra­den øker. – Det gir oss hand­lings­rom, men vi må prio­ri­te­re har­de­re enn vi har gjort før. Når pi­le­ne pe­ker i rik­tig ret­ning, må vi gi mind­re gass. Det er av­gjø­ren­de ikke å svek­ke kon­kur­ranse­ev­nen til be­drif­te­ne, sier Jen­sen til NTB. Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg sa ny­lig til Af­ten­pos­ten at olje­penge­bru­ken vil lig­ge i un­der­kant av 3 pro­sent av av­kast­nin­gen av olje­fon­det. Krise­pak­ke­ne til kom­mu­ner på Sørog Vest­lan­det er borte, iføl­ge E24. – Det­te er et bud­sjett som er godt til­pas­set. Vi må hus­ke på at det egent­lig er gode ny­he­ter for­di det går bed­re for Nor­ge nå, sier Jen­sen. De sis­te fem åre­ne har olje­penge­bru­ken økt med re­elt 19 mil­li­ar­der kro­ner i året i gjen­nom­snitt, opp­ly­ser se­nior­øko­nom Kyr­re Aam­dal i DNB.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.