Ber re­gje­rin­gen om å sna­rest klar­gjø­re hvem som skal gjø­re hva med vei­ene

Agderposten - - NYHETER -

▶ FYLKESUTVALGET an­be­fa­ler at fyl­kes­tin­get ut­ta­ler at det for­ven­ter at re­gje­rin­gen sna­rest mu­lig klar­gjør Stor­tin­gets ved­tak fra 8. juni 2017 om hvil­ke opp­ga­ver in­nen vei­sek­to­ren som skal over til fyl­kes­kom­mu­nen/re­gio­nalt nivå.

Vi­de­re an­be­fa­ler fylkesutvalget at fyl­kes­tin­get min­ner om de vur­de­rin­ger mht. or­ga­ni­se­rin­gen av re­gio­nal stat som frem­kom­mer i do­ku­men­tet «En ny re­gion Ag­der», og ber om at dis­se vekt­leg­ges ved om­or­ga­ni­se­rin­gen. For øv­rig fore­slås det at fyl­kes­tin­get tar rap­por­ten til ori­en­te­ring.

Bak­grun­nen er at en pro­sjekt­grup­pe etter opp­drag fra re­gion­vei­sje­fen har ut­re­det sam­men­slå­ing av vei­av­de­lin­ge­ne i AustAg­der og Vest-Ag­der. Un­der­vegs i pro­sjekt­grup­pens ar­beid gjor­de Stor­tin­get ved­tak om over­fø­ring av re­gio­nal vei­ad­mi­ni­stra­sjon, som har an­svar for plan­leg­ging og drift av fyl­kes­vei­ene, til fyl­kes­kom­mu­ne­ne. Stor­tings­ved­ta­ket med­fø­rer be­hov for av­kla­rin­ger og end­rin­ger og pre­ger der­med kon­klu­sjo­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.