Storm­berg-grün­der til­delt Åpen­hets­pri­sen 2017

Agderposten - - NYHETER -

▶ STEINAR J. Olsen, ei­er av den nors­ke kles­pro­du­sen­ten Storm­berg, er til­delt Åpen­hets­pri­sen for sitt ar­beid med å in­klu­de­re sår­ba­re grup­per.

– Vi tren­ger fle­re be­drif­ter som Storm­berg. Be­drif­ter som ak­sep­te­rer at folk kan sli­te og ha hull CV-en, men li­ke­vel gir dem en sjan­se i ar­beids­li­vet, sier lands­le­der i Men­tal Helse, Kris­ti­an Ki­se Haug­land. Pri­sen de­les ut av Men­tal Helse og Ver­dens­da­gen for psy­kisk helse. – Åpen­hets­pri­sen skal gis til en per­son el­ler or­ga­ni­sa­sjon som gjør en eks­tra inn­sats for å re­du­se­re stig­ma­ti­se­ring. Der­for er Steinar J. Olsen en ver­dig mot­ta­ker av Åpen­hets­pri­sen, sier han. En fast an­del av med­ar­bei­der­ne hos Storm­berg va­ert per­soner med rus­pro­ble­mer, tid­li­ge­re straffe­døm­te, unge men­nes­ker som ikke har triv­des på sko­len, flykt­nin­ger og per­soner med psy­kis­ke- el­ler fy­sis­ke helse­pla­ger. Olsen ut­ford­rer na­e­rings­li­vet til å gi dem som sli­ter med å få inn­pass på ar­beids­mar­ke­det, en jobb­sjan­se. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.