Man­gel­full atom­sik­ker­het

Agderposten - - NYHETER -

▶ IN­TER­NA­SJO­NA­LE sik­ker­hets­be­stem­mel­ser bry­tes ved atom­re­ak­to­ren på Kjel­ler i Akers­hus, fast­slår Det in­ter­na­sjo­na­le atom­energi­by­rå­et (IAEA) i en rap­port. I en uke har IAEA gjen­nom­ført en om­fat­ten­de un- der­sø­kel­se av atom­re­ak­to­ren, og kon­klu­sjo­nen er alt­så at det er mang­len­de sik­ker­het, mel­der NRK. I Bel­lo­na har man i en år­rek­ke va­ert kri­tisk til atom­re­ak­to­ren og av­falls­pro­ble­me­ne. Dag­lig le­der Nils Bøh­mer kal­ler fun­ne­ne alar­me­ren­de. – Det er alar­me­ren­de at bå­de Sta­tens stråle­vern og IAEA har på­pekt en rek­ke av dis­se punk­te­ne tid­li­ge­re. Og at lis­ten med mang­ler er så­pass om­fat­ten­de. (©NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.