For­sva­ret gjor­de stor­inn­kjøp av hør­sels­vern – kun 40 er i bruk

Agderposten - - NYHETER -

▶ OSLO For ti år si­den bruk­te For­sva­ret 40 mil­lio­ner kro­ner på å kjø­pe 3.450 sett kom­mu­ni­ka­sjons­ut­styr med hør­sels­vern. I dag er kun 40 av set­te­ne i bruk.

– Det­te er et ma­te­ri­ell som mu­lig­gjør kom­mu­ni­ka­sjon mel­lom sol­da­ter og and­re en­he­ter, sam­ti­dig er det et hør­sels­vern. Kom­mer det en høy lyd, luk­ker hørs­elv­er­net ly­den ute, for­kla­rer se­nior­råd­gi­ver As­geir Span­ge Brek­ke i For­svars­ma­te­ri­ell.

Iføl­ge NRKer kun 40 av set­te­ne i bruk, og sam­ti­dig sti­ger pris­lap­pen på in­ves­te­rin­gen fra 2007. For­sva­ret har de sis­te åre­ne ut­vik­let øre­prop­per i fle­re stør­rel­ser, og opp­gra­dert en­he­ten med ny data­inn­mat, noe som har kos­tet 250.000 kro­ner.

Ut­sty­ret skal ha va­ert gjen­nom om­fat­ten­de tes­ting før de ble kjøpt inn, men li­ke­vel opp­sto det pro­ble­mer da de skul­le tas i bruk. Sol­da­ter meld­te om gnag­sår og ir­ri­ta­sjon i øre­gan­ge­ne og noen blød­de ut av øre­ne.

Iføl­ge For­sva­ret lig­ger 2.000 av set­te­ne nå på verk­sted for pro­gram­vare­opp­gra­de­ring og pak­king. Når de fak­tisk skal ut i av­de­lin­ge­ne, er det in­gen som vet helt kon­kret.

–Nå­må­vi­fo­kuse­re­på­at­vi har gjort opp­gra­de­rin­ge­ne, og at vi har fått dem opp og gå som til­tenkt. Nå hå­per vi de blir tatt i bruk i av­de­lin­ge­ne i For­sva­ret, sier Brek­ke. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.