Ri­si­ko­en for fø­flekkreft øker hos overvektige menn

Agderposten - - NYHETER -

▶ OSLO Ny, norsk forsk­ning vi­ser at det er en klar sam­men­heng mel­lom overvekt og fø­flekkreft blant menn. Jo høy­ere BMI, jo stør­re er ri­si­ko­en for å ut­vik­le kreft­ty­pen.

Sam­ti­dig vi­ser forsk­ning at vekt­re­duk­sjon re­du­se­rer ri­si­ko­en for fø­flekkreft, skri­ver Da­gens Medi­sin.

– De som gikk ned to kilo el­ler mer over en ti­års­pe­rio­de, re­du­ser­te ri­si­ko­en sin med over 50 pro­sent sam­men­lig­net med dem som holdt en sta­bil vekt, sier post­dok­tor Jo Stene­hjem i en presse­mel­ding fra Kreft­re­gis­te­ret. Sam­men­hen­gen mel­lom overvekt og fø­flekkreft er ikke den sam­me hos kvin­ner, tro­lig på grunn av so­lings­va­ne­ne.

– Vi tror det­te hand­ler om so­lings­va­ner hos dis­se kvin­ne­ne – at de i mind­re grad enn bå­de de nor­mal­vek­ti­ge kvin­ne­ne og overvektige menn eks­po­ne­rer seg og krop­pen sin ute i sola, sier Stene­hjem. Kvin­ne­ne had­de imid­ler­tid økt ri­si­ko for fø­flekkreft på de­ler av krop­pen som ty­pisk eks­po­ne­res for sol også uten­om un­der ren so­ling. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.