NORD-KOREA

Agderposten - - NYHETER - (NTB)

▶ Grunn­lagt i 1948 etter de­lin­gen av den kore­ans­ke halv­øya som føl­ge av Ja­pans ne­der­lag i and­re ver­dens­krig. Lan­det er si­den blitt styrt med hard hånd, først av Kim Il-sung, og si­den av hans sønn og sønne­sønn med støt­te fra den mi­li­ta­ere eli­ten.

▶ In­va­der­te Sør-Korea i 1950, noe som ut­løs­te Korea­kri­gen. Fle­re mil­lio­ner men­nes­ker ble drept i kon­flik­ten hvor NordKorea og Ki­na kjem­pet mot Sør-Korea og FN-styr­ker an­ført av USA. Det ble ald­ri un­der­teg­net noen freds­av­ta­le etter kri­gen, og kon­flik­ten er der­for for­melt sett ikke av­slut­tet.

▶ Nord-Korea har på­dratt seg det in­ter­na­tio­na­le sam­fun­nets vre­de ved å ut­vik­le atom­vå­pen og langt­rek­ken­de ra­ket­ter.

▶ FNs sik­ker­hets­råd har gjen­tat­te gan­ger krevd full stans i dis­se pro­gram­me­ne, noe le­del­sen i ho­ved­sta­den Pyong­yang nek­ter å etter­kom­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.